VALPROGRAM

Vår framtid – Klippan är ett lokalt politiskt parti som verkar för kommuninvånarna i Klippan. Vi vill lyssna in och möta invånarna i hela kommunen. Genom att endast fokusera och lyfta kommunfrågor vill vi förändra utifrån ett lokalperspektiv där samtliga beslut ska vara tagna utifrån ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv.

Vår framtid – Klippan arbetar lösningsorienterat och anser att den kommunala politiken bör vara mindre kontraproduktiv och inte ”fastna” i den traditionella höger- eller vänsterskalan som på riksnivå. Vi anser att kommunfrågorna är unika för vår kommun och ska lösas utifrån vår kommuns möjligheter och förutsättningar.

Vår framtid – Klippan vill att vår kommun ska vara trygg, attraktiv, och bra att bo i. Detta oavsett om man röstar Rött, Blått eller Grönt. Alla kommunens medborgare har rätt att komma till tals. Det har ingen betydelse vilken åldersgrupp man tillhör eller var i kommunen man bor. Det är kommunens medborgare som skapar kommunen.

Vår framtid – Klippan vill att alla invånare ska ha samma rättigheter och möjligheter, men också skyldigheter. Kommunen ska fortsätta arbeta mot att erbjuda oss invånare en god service. Och Klippans vision som är antagen av kommunfullmäktige ska gälla alla: ” ”Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!”

Det är kommunens invånare värda!!!

Vår Framtid – Klippan satsar 100 miljoner kronor extra på skolan över en 6 års period. Samtidigt görs över samma period en satsning på 50 miljoner kronor extra på de äldre i samhället.

Satsningarna finansieras genom att det kommunala bostadsbolaget Treklövern, säljs ut till 49%. Beräknad intäkt på denna försäljning är bedömt runt 200 miljoner kronor. Pengar som ska riktas enligt följande över en 6 års period:
År1 Barn och utbildning: 20 miljoner / Äldreomsorg: 10 miljoner
År2 Barn och utbildning: 20 miljoner / Äldreomsorg: 10 miljoner
År3 Barn och utbildning: 20 miljoner / Äldreomsorg: 10 miljoner
År4 Barn och utbildning: 20 miljoner / Äldreomsorg: 10 miljoner
År5 Barn och utbildning: 10 miljoner / Äldreomsorg:5 miljoner
År6 Barn och utbildning: 10 miljoner / Äldreomsorg:5 miljoner
TOT Barn och utbildning: 100 miljoner / Äldreomsorg: 50 miljoner

Av de 100 MSEK till skolan ska 20% riktas till förskolan, 50% till elever i F-klass till och med åk 3 och övriga 30% riktas till elever i åk 4-6. Syftet är att alla barn i de lägre åldrarna ska ges det stöd som behövs för att de individuellt ska kunna ges möjlighet att utvecklas för att till 100% uppnå kunskapsmålen i åk 9. I praktiken innebär detta bland annat en satsning på fler specialpedagoger och en ökad lärartäthet i nämnda åldersgrupper.

Samtidigt åläggs BUF att genomlysa organisationen för att successivt effektivisera och anpassa densamma så att organisationen helt är i takt med att ”år 7” återgå till dagens ramar.

Av de 50 MSEK som under en 6 års period avsätts till SOC, skall hela beloppet placeras i åtgärder som möjliggör att alla äldre personer i Klippans kommun, ges möjlighet till det boende som man önskar. Allt från eget boende med mer eller mindre service, till gemensamma boenden med mer eller mindre service skall härvid beaktas och möjliggöras. Klippans kommun skall möjliggöra alla dessa möjligheter, men inte nödvändigtvis vara huvudman för ägandet av de olika boendetyperna.

Så här tycker vi i stort:

 • Vi vill minska den politiska organisationen
 • Vi vill effektivisera kommunens verksamhet utan att minska på personalen i den direkta verksamheten.
 • Vi vill att alla beslut ska belysas utifrån ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv.
 • Vi har respekt för människors olikheter och värnar demokratin
 • Vi värdesätter valfriheten och den enskildes möjlighet till påverkan
 • Vi värnar småskaligheten i det större sammanhanget
 • Vi står upp för enkelheten och de korta beslutsvägarna
 • Vi satsar på framtiden och på våra lokala förutsättningar
 • Vi värnar och förstår vikten av att hela vår kommun hålls levande
 • Vi belyser landsbygdens påverkan i alla beslut
 • Vi värnar den lokala räddningstjänsten och ser den som en styrka, säkerhet och trygghet för våra medborgare
 • Vi ger vårt näringsliv goda förutsättningar att verka
 • Vi erbjuder fiberutbyggnad till alla kommuninvånare
 • Vi öka resurserna för att tydligare driva utvecklingen av flygrelaterade verksamheter på flygplatsområdet i Ljungbyhed
 • Vi driver en hållbar utveckling utifrån rådande förutsättningar och med en tanke på våra kommande generationer
 • Vi verkar för att kommunens renhållningsbolag Nårab även ansvarar för att omhänderta, reparera och återförsälja
 • Vi ser till att möjlighet finns att välja den barnomsorg man önskar
 • Vi fokuserar på våra yngsta barn för att de uppåt åren ska kunna ges bästa möjliga förutsättningar
 • Vi verkar för att alla kommunens skolor ska minst 2-parallelliga, 2 klasser i varje årskull
 • Vi ser till att fler ungdomar än idag ges möjlighet till sommarjobb
 • Vi ser till att alla våra äldre ges möjlighet till ett boende man önskar
 • Vi ser till att all kommunens mat serveras varm
 • Vi är en boendekommun där vi spenderar huvuddelen av vår fritid. Därför breddar vi kultur- och fritidssektorns möjligheter
 • Vi verkar för att mötesplatser och kommunala byggnader ska vara tillgängliga för alla oavsett med eller utan funktionsbegränsning

Vi är i alla sammanhang ambassadörer för vår kommun

 • Att Rönneå blir ett fritt strömmande vatten utan hinder för vattenflödet
 • Att området runt Forsmöllan/väg 21 ges speciellt fokus för att belysa Rönneå och stärka varumärket ”Klippan”
 • Att området kring E4-korsningen i Östra Ljungby exploateras och färdigställs som industritomter
 • Att gång- och cykelväg byggs mellan Östra Ljungby och Klippan
 • Att cykelväg mellan Klippan och Ljungbyhed färdigställs
 • Att gång- och cykelväg byggs i 2 etapper längs norra sidan av Rönneå i Ljungbyhed
 • Att en gång- och cykelbro byggs över Rönneå i höjd med Ljungbyheds skola
 • Att ett parkeringshus i 2 plan byggs i centrala Klippan
 • Att gågata etableras utmed storgatan i Klippan
 • Att stationsområdet i Klippan rustas upp och att en spårövergång byggs
 • Att fysiska mötesplatser och fritt wifi successivt byggs ut i de tre största kommundelarna