Beslut utifrån ett Barn-, Äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv

Vår framtid – Klippan är alla medborgare lika viktiga. Vi vill dock synliggöra våra barn, äldre och personer med funktionsbegränsningar i kommunens samtliga beslut. Detta görs redan i många kommuner och vi anser att även Klippans kommun borde införa detta.

Ett exempel är att när kommunen tar beslut i kommunstyrelsen finns punkterna:
– Konsekvenser för barn:
– Konsekvenser för äldre:
– Konsekvenser för funktionsbegränsade personer:
med i protokollet.
Under dessa punkter kan det i protokollet stå ”Inga konsekvenser” eller så står det vilka konsekvenser beslutet får. Det viktigaste är dock att innan beslutet tas har ev. konsekvenser för dess persongrupper lyfts fram.

Det är lätt att glömma att konsekvenser för medborgaren inte alltid kommer fram förrän beslutet blir en verklighet och konsekvenserna blir synliga. Detta kan medföra onödigt lidande samt att kostnaderna kring beslutet ökar avsevärt.

Genom att i varje beslut ha med punkten ”Konsekvenser för barn, äldre och funktionsbegränsade personer” kan mycket underlättas och ev. fel och brister kan minimeras.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

  1. det i samtliga beslut som kommunen tar ska konsekvenser ur ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv beaktas.
  2. att det i protokollet framgår att ovan nämnda perspektiv har beaktats.