En äldreomsorg med djur

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

Idag finns det tydlig forskning som visar att psykiskt välbefinnande hos äldre ökar när djur används i äldreomsorgen. Kopplingen finns också att djur påverkar äldres hälsa på ett positivt sätt samt att man kan se att en minskning av medicinering (oro och antidepressiva medel). 

Att det finns djur på äldreboenden är inget nytt fenomen. Att använda dem mer systematiskt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos den äldre är däremot någonting som kommuner borde satsa mer på. Personal och anhöriga upplever många gånger att djuren skapar livslust, harmoni och ett välmående som saknades innan djur användes inom äldreomsorgen. Möjligheterna för i vilka sammanhang man kan använda sig av djur är många och kan vara ett viktigt verktyg i även andra områden än äldrevård.

Hunden är kanske det djur som främst lyfts fram i sammanhanget. Hunden används där som ett verktyg i vård och rehabilitering. Vårdhunden användas till exempel i rehabiliterande syfte för att främja både fysisk och kognitiv funktionsförmåga. Idag finns det utbildade vårdhundar och nya utbildas. Med det inte sagt att djuren måste vara utbildade. Ett djur t.ex. hund eller katt, kan användas i syftet att ”bara vara” och skapar harmoni genom att äldre får klappa, känna närhet och komma ut.

Allergi kan vara ett problem, men är inte ett hinder då man inom organisationen kan ha allergifria enheter eller avdelningar.

Läs mer: Socialstyrelsens (i Sverige) rapport ”Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt om effekter och vetenskapligt stöd” från 2014. Socialstyrelsen har även publicerat rekommendationer för hur vårdhundar kan användas i vård och omsorg.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

  1. Att ett ökat användande av djur inom äldreomsorgen.
  2. Att verksamheten utvärderas efter ett år.

o