En trygg och säker skola

Barn och elever ska känna sig trygga och säkra under den tid på dagen de vistas i förskole- och skolmiljö. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att kommunen erbjuder en miljö som präglas av trygghet och studiero. En trygg och säker miljö stärker barnens och elevernas lärande och utveckling.

Skolpersonalen ska känna sig säker i sin arbetsmiljö. Personalen ska känna förtroende för att kommunen erbjuder en arbetsmiljö som präglas av trygghet och arbetsro.

Arbetsmiljö för en trygg och säker miljö måste ske på flera plan. Det handlar om:
– säkerheten i och utanför byggnaden.
– allt från brandsäkerhet till organisatorisk och social arbetsmiljö.
– säkra kommunikationsmöjligheter inomhus såväl som utomhus vid akuta situationer.
– att ha fungerande handlingsplaner vid situationer som intrång, inomhus och utomhus.
– att skydda barn, elever och personal mot händelser som skett på andra platser och som skulle kunna hända i vår kommun.

Vår Framtid – Klippan anser att det är kommunens, inte BUF eller BUN:s, skyldighet att se till att de fastigheter som är ämnade för barn och ungdomar är trygga och säkra. Att lägga ansvaret på rektorer är allt annat än ansvarsfullt.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. Att kommunen snarast investerar i ett tryggt och säkert kommunikationssystem på kommunens samtliga skolor. Ansvaret och investeringen ska ligga på kommunen och inte på BUF.
  2. Att kommunen snarast investerar i ett tryggt och säkert kommunikationssystem för kommunens samtliga förskolor. Ansvaret och investeringen ska ligga på kommunen och inte på BUF.
  3. Att kommunen snarast tar fram en handlingsplan för agerande vid ev. intrång
  4. Att kommunen snarast införskaffar ett ”larmsystem” för säkerhet vid ev. intrång på kommunens samtliga skolor.
  5. Att kommunen snarast införskaffar ett ”larmsystem” för säkerhet vid ev. intrång på kommunens samtliga förskolor.
  6. Att kommunen åtgärdar ev. brister i en trygg och säker utemiljö vid kommunens förskolor och skolor.