Flagga Sveriges två folk

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Samerna har levt och verkat i Sápmi sedan flear tusen år tillbaka. Sápmi sträcker sig över fyra länder, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Forskning visar att den samiska kulturen uppstod för ca 2000 år sedan, dvs långt innan dagens Sverige fanns. Samerna har således en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande. Samerna uppfyller därmed kriterierna för ett urfolk enl. FN:s kriterier. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. (prop 1976/77:80, bet 1976/77:KrU43). Sedan 2011 är detta även inskrivet i Grundlagen, Regeringsformen 1 kap 2 §.

Samer bor och verkar i hela vårt avlånga land. Sameföreningen Samer i Syd sitt säte i Klippans kommun och har verksamhet främst i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Föreningens huvudsyfte är att öka kunskapen om Sveriges urfolk – Samerna hos invånarna.

Den samiska nationaldagen firas den 6 februari och firas både i Sámpi och hela Sverige. 2020 firades dagen även i Klippans kommun, men någon flagga var inte hissad. . .  Kan nämnas att flaggan hissas i flera av de skånska kommuner bl.a. Malmö, Lund, Helsingborg och Trelleborg. Även Region Skåne hissar flaggan denna dag enl. antaget handlingsprogram.

Den samiska flaggan är gemensam för alla Samer. Den godkändes den 15 aug
1986 av Samerådets 13:e Samekonferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid
Båhl från Skibotn i Troms i Norge..

Vår Framtid – Klippan anser att Klippans kommun ska vara en förebild som stärker och hedrar de två folk, enl grundlagen, som bor i vårt avlånga land. Att hissa flaggan på nationaldagen vore ett sätt.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

att i Klippans kommun hissas, för våra två folk, flaggan på respektive nationaldag.