Fråga VF & få svar

Herrevadskloster är ett kulturminne i vår kommun. Vad tänker ni om att det idag missköts och borde inte kommunen ta ett större ansvar?

Rädda Herrevadskloster! Detta måste bevaras. Varför är det som det är idag? (Hoppas på en lösning)

Det är många medborgare, kanske framför allt i Ljungbyhedstrakten, som önskar att Herrevadskloster skulle ha en skepnad liknandes i gamla goda dagar. Idag ser det ut som om förfallet sakta men säkert blir allt mer omfattande. Röster har också höjts för att kommunen skulle köpa tillbaka klostret. Vad vi vet är dock inte klostret till salu.
Oavsett om Herrevadskloster är till salu eller ej, tror vi att det skulle gynna hela bygden om kommunen mer än idag, försökte bidra till en utveckling på ”kloster”. Vi tror på dialogen och vi tror på att det är första steget till att kloster åter ska kunna se sina glans dagar. Säkert är det en mycket lång väg dit, och kanske just därför, känns det angeläget att kommunen snarast tar initiativet till inledande diskussioner, med syfte att rädda kloster.
VÅR FRAMTID – KLIPPAN tack för din fråga och kommer följa upp detta.

I ert valprogram står det att ni vill satsa 50 miljoner extra på äldreomsorgen för en 6-årsperiod. Vad händer efter den perioden?

Det stämmer att vi genom att sälja 49% av aktiekapitalet av Treklövern kan avsätta 50 miljoner extra på äldreomsorgen. Under en 6-års period ska äldreomsorgen utredas och effektiviseras så att det blir mer personal i själva kärnverksamheten och att den befintliga budgeten räcker för detta.
Vår övertygelse är att idag är inte Socialförvaltningen optimalt anpassad för det samhället vi lever i och vi tror att här kan vi effektivisera och dessutom skapa en bättre arbetsmiljö.
Det är inte alltid rätt att göra det vi gjorde igår även imorgon. . .

Kan ni tänka er att styra tillsammans med Sverigedemokraterna?

Svaret är enkelt… NEJ!!!
Vi kommer inte att ingå i någon valteknisks samverkan med något av de etablerade partierna.

Anledningen till att VÅR FRAMTID – Klippan bildades var att vi ansåg att de etablerade partierna styrdes uppifrån och inte av de behov och förutsättningar som fanns i Klippan. Dessutom tycker vi att partipiskan styr mer än det sunda förnuftet.
För oss är det sunda förnuftet en viktig ingrediens. Med sunt förnuft kan vi se vardagliga problem för vad det är och veta vad som är rätt eller fel.
Det är alltså INTE att allt är svart eller vitt eller att bli styrd av vad man (i detta fall) tycker i rikspartiet eller vilken ideologi man har.
Några exempel: En hjärnkirurg servar inte sjukhusets sängar, en arbetsterapeut delar inte ut “enkla hjälpmedel” och om kommunen har behov av kameraövervakning så är det kommunens behov som gäller och inte vad man tycker i Stockholm. Genom att “se” problemen och med sunt förnuft vet vi att det finns andra personer som bättre kan sköta dessa uppgifter. Det betyder alltså INTE att man tar bort servicen på sjukhusets sängar eller slutar dela ut “enkla hjälpmedel” till de personer som behöver dessa.
Vi anser dessutom att vi är valda för att representera medborgarna och inte för att representera oss själva eller ett rikspartiet.

Självklart kommer vi rösta med andra partier och i enskilda frågor även samarbeta. I dessa fall är det ”frågan” som är viktigare än parti färgen.

Kan ni ge konkreta exempel på hur ni vill utveckla kommunens infrastruktur?

Vi måste ha ett heltäckande vägnät. För att nå det krävs det att vi satsar på våra vägföreningar. Genom att satsa på dem har vi tagit första steget mot en levande landsbygd.
I vår kommun har vi ca 1 200 företag. De flesta av dessa är småföretagare på landsbygden. För att de ska kunna fortsätta bo och verka i Klippans kommun krävs en fungerande infrastruktur. I detta koncept ingår även en utbyggd av den digitala infrastrukturen.
För att göra vår kommun ytterligare attraktiv som boendekommun krävs det dessutom att vi binder ihop kommunens alla delar med bland annat gång- & cykelvägar.

VÅR FRAMTID – KLIPPAN vill att vi tar ett helhetsgrepp och planerar för framtiden utifrån våra behov, förutsättningar och visioner.

Om vi tar en hypotes för att se om jag förstått. Om ni får 20% och blir tillfrågade av något annat parti(er) (som då tillsammans ger er majoritet) om att styra klippan tillsammans. Då säger ni nej? Ni siktar ni inte på ordförandeposter i nämnder osv?

Det stämmer!
Vi vet att ingår man en valteknisk samverkan måste man många gånger backa i sina egna frågor. Det har hänt så många gånger under innevarande mandatperiod att kommunfullmäktigepolitiker efter mötet kommit fram och sagt ” Jättebra det du sa, precis så tycker jag också, men du vet hur det är . . .” De är styrda av en partipiskan, ideologier och sitt riksparti som gör att de inte kan besluta efter vad som är behovet i Klippan och de förutsättningar som vi har här. Tyvärr!!!

Vi är övertygade om att vi kan göra mer skillnad om vi står utanför och vår förhoppning är att fler politiker ska VÅGA använda sunt förnuft och besluta efter vad de tror är bäst för Klippans medborgare och inte vad någon annan tycker. Det finns en anledning till att det idag är 41 stolar i kommunfullmäktige (KF). . . Det ska avspegla väljarna och inte enbart de 8 parti som idag är i KF.

Att vara med i ett parti innebär inte att man håller med om allt. Precis som i ett äktenskap har man ibland olika uppfattningar. Olika uppfattningar och olika erfarenheter är utveckling och en fantastisk tillgång. I VÅR FRAMTID – Klippan kommer vi innan vi går till beslut i olika frågor ha många diskussioner utifrån våra olika erfarenheter. Först efter det kan vi gå till beslut. OCH det är mycket möjligt att vi inte kommer tycka lika i alla frågor och då är det helt ok att rösta efter det man tror på.

Ordförandeposter . . . Kanske inte, men vi kommer absolut sitta i nämnder och styrelser där vi kan påverka. Vi kommer flitigt använda ”MOTIONER” som ett verktyg för att lyfta våra frågor.

Integration och invandring är ingen enkel fråga, men hur tänker ni i dessa frågor?

Precis som du skriver är det här ingen enkel fråga, men man behöver kanske inte alltid se den som svår. Med planering, sunt förnuft och lösningsfokusering går det att göra mycket.

Först och främst är detta ingen fråga som vi på lokal nivå kan påverka och därför kommer VÅR FRAMTID -Klippan inte driva den.
Men vi har ett ansvar för de som kommer till vår kommun och här kan vi påverka.
För att integreras i samhälle måste det framgå vilka regler och praxis som gäller. Vi måste på ett tidigt stadie vara tydlig med detta. Språket har prioritet. Utan språk kan man inte anpassa sig. Genom föreningslivet och genom att t.ex. ha praktik skapas gemenskap och tillhörighet. Under perioden då vi tog emot flyktingar från fd. Jugoslavien arbetade jag som praktikanskaffare och det var många av dessa flyktingar som fick nya vänner och dessutom fick en anställning efter sin praktiktid.

Tillsammans – Politiken, näringslivet, föreningar och medborgare
– tror vi att vi kan hitta många bra lösningar.

Ska Vedby skola vara kvar eller läggas ner?

Vedby ska vara kvar och vi tror också att detta område kommer utvecklas mot en i kommunen som fler ser som ett alternativ att flytta till. Då kommer även frågan om förskola eller fler dagbarnvårdare upp, men där är vi inte idag 😉

Vår ambition är alla kommunens skolar minst ska vara 2-parallelliga (2 klasser i varje årskull) Detta har flera fördelar för både elever och lärare. T.ex. klasserna blir mindre och förutsättningarna för arbetsro ökar, elever kan hitta kompisar på ett helt annat sätt och lärarna har kolleger i samma ämnen som de kan diskutera med.

Storskola (3-5 paralleller) kan också vara ett alternativ. Är barnunderlaget så pass stort och det finns behov. Den nya skolan som kommer att byggas är ett bra exempel. Skolan byggs på ett flexibelt sätt som gör att beroende av behov kan skolan anpassas. Minns jag rätt så kommer den byggas för möjlighet till 3-parallellig.
Det viktiga är att det finns alternativ och att familjerna själva kan välja vad som passar dem bästa.
I vårt samhälle har de små skolorna har en viktig funktion, precis lika viktig som att den finns mindre förskolor och dagbarnvårdare. Det ska finnas alternativ för alla barn och familjer.

Finansiering: Genom att sälja 49% av aktiekapitalet av Treklövern kan vi avsätta 100 miljoner extra på skolan. Detta vill vi fördela över en 6 årsperiod. Under denna period ska skolan utredas och effektiviseras så att det blir mer personal i själva kärnverksamheten och att den befintliga budgeten räcker för detta. Vår övertygelse är att idag är inte Barn- och utbildningsförvaltningen optimalt anpassad för det samhället vi lever i och vi tror att här kan vi effektivisera och dessutom skapa en bättre arbetsmiljö.
Det är inte alltid rätt att göra det vi gjorde igår även imorgon. . .

Vad tänker ni göra för att stärka tjejer som är utsatta för våld på grund av hederskulturer?

Vi ska ”se” problemen och utbilda den personal som är i kontakt med ungdomar. Men det räcker inte. Vi måste ställa krav och följa upp så att utbildningen kommer till nytta och används. INGEN i Sverige ska vara utsatt av våld oavsett orsak. Vår kultur och våra lagar tillåter inte det.
Även här har Elevhälsan har en oerhört viktig roll. Här ska det vara behovet som styr och inte budgeten som det är idag.

Hur tänker ni att unga ska inkluderas i samhället?

Vi tror att lösningen för detta finns hos våra unga medborgare. Som vuxna måste vi prata och lyssna på de unga och därefter besluta om åtgärdsplaner. Det ska vara åtgärdsplaner som regelbundet stäms av och följs upp och detta i samråd med ungdomarna själva.

Vad tänker ni göra för att alla att lyckas i skolan, tänker då främst på psykisk ohälsa och de som mår dåligt i skolan?

Det först vi måste förändra är att personalen vågar ”se” de barn och ungdomar som mår dåligt i skolan. Personalen måste få den utbildning som krävs.
Vi måste också våga prata om att det finns människor som mår dåligt och att det är en naturlig del av livet. Genom att lägga in samtalen som en naturlig del och ge eleverna kunskap om hur viktigt det är att se varandra och våga bekräfta så finns det forskning som visar att eleverna själva är en del i pusslet för att minska psykiskohälsa. De lär sig att se om en klasskompis på skolan verkar må dåligt och kan då antingen själv prata med klasskompisen eller göra någon vuxen uppmärksam.

Elevhälsan har också en oerhört viktig roll. Här ska det vara behovet som styr och inte budgeten som det är idag.

Helena, du står som nummer 2 på listan. Hur kommer du agera om du inte blir invald?

OJ!!! Då får jag spekulera 🙂 
Jag kommer så klart känna mig besviken och ledsen.
Om jag inte blir invald kan bero på två saker.
1. VÅR FRAMTID – KLIPPAN får bara ett mandat
2. Någon av våra fantastiska kandidater får många personkryss och går om mig.
Hur många mandat vi får kan inte jag påverka. Den bollen ligger hos er väljare. Får någon många personkryss och går om mig, så glädjas jag med den personen. Detta visar på att vi har en stark vallista.
Jag kommer fortsätta arbeta med politiska frågor och tillsammans med våra medlemmar kommer vi driva kommunpolitiska frågor genom de som sitter i kommunfullmäktige och nämnder.
Självklart kommer jag sakna debatterna och talarstolen, men blir man inte inröstad, så blir man inte. Jag kan dock lova att jag inte kommer sluta engagera mig i Klippanpolitiken. // Helena Dådring

Tycker ni att alla människor har ett lika värde?

Absolut är det så! Vi är alla värda lika mycket och det kan ingen ta ifrån oss. 
Vi har ett kapital av förtroende, ansvar och skyldigheter. Förbrukar vi kapitalet och bryter t.ex. mot de lagar och förordningar som gäller så minskar så klart kapitalet. 
Det betyder inte att vi är mindre värda, men det betyder att vi inte har samma rättigheter som andra i samhället. Det är en konsekvens av vårt handlande som vi själva får stå för och ta ansvaret för. 

Hur anser ni att praktiserande muslim ska agera?

I Sverige har alla ett lika värde med åsiktsfrihet och yttranderätt. VÅR FRAMTID – Klippan anser att åsikts- och yttrandefriheterna är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. I detta ingår att man även har rätt att utöva olika religioner.
För att en demokrati ska fungera fullt ut krävs dock att man tar ansvar för sina handlingar, respekterare att vi alla är olika och att de lagar och förordningar som finns följs.
VÅR FRAMTID – Klippan står för SUNT FÖRNUFT och vi tror att med valfrihet och eget ansvar kommer man längre.

Ni skriver att vi skall värna om demokratin och att det är på tiden att det blir allvar av uttalande som ibland dyker upp men försvinner lika fort. Det skulle vara intressant att läsa hur det är tänkt att börja med återtagandet. Tiden rinner iväg och mer och mer inflytande från tjänstemän och konsulter styr i vårt samhälle. Varje gång man påtalar att det delegeras för mycket får man svaret att politiker skall inte detaljstyra. Som jag ser det idag är det oerhört långt mellan detaljstyrning och det som är i dag. Min uppfattning är att det måste till politiker som verkligen sätter sig in i det som gagnar i detta fall kommunens utveckling. Någon skrev att det var framräknat av statsvetare att Klippans kommun skulle klara sig med 31 ordinarie fullmäktigeledamöter. Det är möjligen något att motionera om. Bättre med färre som verklige ÄR intresserade än ett större antal som av lojalitet ställer upp. Demokratin måste upprätthållas . Slentrian får inte styra vår framtid.

Det är precis så vi tycker. Genom att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige (KF) till 31 ledamöter kan det bli enklare för partierna att hitta de personer som verkligen vill engagera sig i politiken. Som det är idag styr partipiskan och många gånger hade det räckt med att en person per parti deltog på KF-mötet för alla i samma parti röstar likadant. Under innevarande mandatperiod har vi dessutom vid ett flertal tillfällen sett hur personer som stått bakom nämndsbeslut ändrat sig i KF och följt partipiskan. Det är allt annat än demokrati.

Som förtroendevald representerar jag i 1:a, 2:a och 3:e hand medborgarna. Det är de som valt oss och de är dem vi ska företräda.

Vad gäller det du skriver om delegation. Självklart ska politiken delegera, men det innebär inte att man lämnar i från sig ansvaret till tjänstemännen. Som politiker måste vi våga ta ansvar, ifrågasätta och ställa krav. Vi måste och bli mycket bättre på att följa upp de beslut som tas och kontrollera att de efterföljs på det sätt som politiken beslutat.

VÅR FRAMTID – Klippan kommer att diskutera de olika ärendena och komma fram till vad vi tycker. Diskussionen är viktig eftersom man då kan se frågorna med många olika glasögon. Först efter det kommer vi besluta om hur vi ska ställa oss till de olika frågorna. Det kommer säkert hända att vi tycker olika och det är helt okej. Vi är olika och det är även samhället.

__________________________________________
Fråga från Gunilla Svensson (S) ordf. Socialnämnden, Klippan

Saxat från Facebook

1. Har bara en liten fråga, vems sunda förnuft är det som ska råda?
2. Jag förstår allt utom ”sunt förnuft”. Vems sunda förnuft är det som räcker längst?

Svar på fråga 1. Du kan läsa vårt valprogram på hemsidan www.varframtid.com
Svar på fråga 2.  Sunt förnuft betyder bland annat att man kan se vardagliga problem för vad det är och veta vad som är rätt eller fel.
Det är alltså INTE att allt är svart eller vitt eller att bli styrd av vad man (i detta fall) tycker i rikspartiet eller vilken ideologi man har.

Några exempel: En hjärnkirurg servar inte sjukhusets sängar, en arbetsterapeut delar inte ut ”enkla hjälpmedel” och om kommunen har behov av kameraövervakning så är det kommunens behov som gäller och inte vad man tycker i Stockholm. Genom att ”se” problemen och med sunt förnuft innebär det att det finns andra personer som bättre kan göra dessa uppgifter. Det betyder INTE att man tar bort servicen på sjukhusets sängar eller slutar dela ut ”enkla hjälpmedel” till de som behöver dessa.

På din fråga om VEMS sunda förnuft . . . I detta fall är det politikerna som tar beslut, men självklart gäller sunt förnuft på alla nivåer.

Vad betyder sunt förnuft för dig Gunilla och tycker du att sunt förnuft är oviktigt i Klippans kommun?
(Har inte fått svar på vår fråga till Gunilla, så vi återkommer med det).

Gatubelysning på landsbygden har hamnat i en väldigt märklig situation. Trafikverket ska ta över lampor men vill och behöver inte om de anser kommunen lämnar över undermåliga lampor. Detta resulterar i att kommunen nu kommer försöka släcka majoriteten av lamporna utanför de ”större” tätorterna. För sittande politiker har gett det uppdraget till tjänstemännen då pengar skall sparas på landsbygden.

De lampor som står på vägföreningar vill kommunen ge till vägföreningen för att slippa ansvar och de övriga släcka om de kräver någon kostnad. I fallet Färingtofta önskar man släcka ned eller belasta vägföreningar, som ej får driva gatubelysning, 44 av 52 lampor. Av de åtta lampor man ämnar ha fortsatt tända är 6st relativt nya så åtgärd krävs på endast 2st där skolbarnen skall stå och vänta på skolbussen utmed en landsväg som trafikeras i 70-80km/h.

Hur ser ni på en nedsläckning av gatlampor i byar som Färingtofta, Tornsborg, Riseberga, Bonnarp, Anlarlöv m fl?

VÅR FRAMTID – Klippan kommer arbeta lösningsfokuserat, vilket innebär att vi måste hitta lösningar som gynnar våra invånare. Det är inte svart eller vitt och lösningen är inte alltid att avveckla. Vi tror att med mer sunt förnuft så kan man hitta fler lösningar.
Vad gäller gatubelysning och landsbygd så anser vi att HELA kommunen ska vara attraktiv och trygg. Utan t.ex. gatubelysning på andsbyggden kan inte landsbygden anses som trygg.

VÅR FRAMTID – Klippan står alltså inte bakom att gatubelysningen tas bort. Trygghet är A och O. Trygghet för de barn som ska till skolan och dels ska gå längs vägen till busshållplatsen och sedan stå där och väntar på skolbussen, trygghet för de som bor i byarna att kunna ”se” vad som sker en mörk kväll utanför huset. Lägger man där till trafiksäkerheten för trafikanterna både i och utanför fordon, så blir svaret att -självklart måste det finnas gatubelysning i byarna.
Det är en kostnad att byta ut de system vi har idag, men utvecklingen har gått framåt och det finns mycket bra alternativ idag som är kostnadseffektiva.
Klippan kommuns vision är – Här bor och mår vi bra! Detta betyder att kommunen har ett ansvar att möjliggöra för kommuninvånarna att bo och mår bra. En del i detta är gatubelysning.

Lösningar finns och jag är övertygad om att med sunt förnuft, samtal och ett lösningsfokuserat arbete kommer kommunens byar ha gatubelysning. Jag (Helena) kommer själv från de norra delarna av vårt fantastiska land och vet hur mycket det betyder att se den där lampan vid vägen och vilken trygghet det är.

Hur ser ert planerade arbete ut för kommande mandatperiod när det gäller att
– motverka diskriminering av HBT-personer inom skola, Socialförvaltning, LSS och annan samhällsservice
– motverka diskriminering av elever med funktionsnedsättning och se till att t ex barn med autism får tillgång till en utifrån deras behov rätt anpassad skola, rätt stöd och autismpedagogik
– motverka att föräldrar med funktionsnedsättning utsätts för diskriminering av Socialförvaltning, LSS och skola

Först och främst tar VÅR FARMTID- Klippan helt avstånd från all diskriminering. I vårt samhälle har alla ett lika värde och alla ska respekteras och ha möjlighet att göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar.
Man skulle kunna säga att detta är en komplex, svår eller stor fråga . . .
Och det är det! Men det betyder inte att svaren behöver vara svåra och föreligga en lång arbetsprocess innan man kan se en förändring.

Vi måste på ett naturligt sätt kunna se och samtala med HBT-personer och personer med funktionsnedsättningar. Vi är väl medvetna om att för många är det ”svårt” att prata med t.ex. en person med en intellektuell funktionsnedsättning. Man kan vara rädd för att säga fel saker eller tolkas fel. . . Vi respekterar personer som har den ”begränsningen”, men inte på bekostnad av någon annan person.
Som anställd inom skola, socialförvaltning, LSS eller annan samhällsservice har jag rätt till kompetensutveckling, vilket innebär att jag ska ha möjlighet att fortbilda mig där jag har begränsningar.

Diskrimineringen börjar oftast hos oss själva och det är den delen vi måste arbeta med. Det kan vara utbildning, men också att inom olika kommunala instanser börja prata om samhället som helhet. Skygglappar för ögonen har man på travhästar, men inte på personal som har med människor att göra och absolut inte på personal som arbetar med personer som i samhället är mer utsatta än andra.
Konkret så vill VÅR FRAMTID – Klippan att. . .
. . . kommunens personal ska ha kunskap och utbildning för att bemöta människor utan att diskriminera
. . . kommunens egna organisation ska vara öppen, se de ”verkliga” problemen och bemöter dem med respekt och kunskap.
. . . i Klippans kommun ska det finnas en handikappkonsulent som bland annat arbetar med handikappfrågor, men också till sin hjälp har ett team som har till uppgift att ta emot ev. ”anmälningar” om diskriminering för de grupper du anger. Teamet ska sedan utreda och hitta förslag till lösningar.
. . . kommunen ska följa de lagar som gäller för elever med särskilda behov. Det är behovet som styr och inte budgeten.
Vi är övertygade om att mycket av ovan finns i kommunen, men tyvärr nyttjas inte befintlig kunskap och öppenhet på ett effektivt sätt.

VÅR FRAMTID – Klippan vill att kommunen under en 6-årsperiod ska se över och effektivisera Barn & utbildnings- och Socialförvaltningen. Effektiviseringen ska påverka verksamheten positivt.
Läs mer i vårt valprogram. Valprogrammet hittar du på www.varframtid.com

Hur ställer ni er till en cykelväg inne ifrån Ljungbyhed och till Skäralid det e e en riktigt trafikerad väg där man inte vågar cykla med sina barn…
Det e ju synd att man inte kan använda det miljövänligaste fordonet för att ta sig till nationalparken…

Eftersom vi är ett lokalt parti med fokus endast på lokala frågor är detta en viktig fråga för oss. Vi tycker också vi måste ansvar för att vi hela tiden säger att vi är en landsbygds- och boendekommun. I detta ingår tveklöst att bygga ut vår infrastruktur på alla ledd inom hela kommunen. Framför allt viktigt är det att på olika sätt koppla ihop våra mindre ytterområden med de lite större sammanhangen. Så ditt förslag driver vi gärna högt upp på agendan även om många skulle säga att det är ”onödigt” eftersom den gamla vägen finns att tillgå. Och om man till övriga anledningar att bygga din föreslagna GC-väg också kopplar att det faktiskt är ca 700 000 besökare / år på Söderåsen, blir det än mer självklart hur viktig denna fråga är!!!

Hur anser ni att praktiserande muslim ska agera?

I Sverige har alla ett lika värde med åsiktsfrihet och yttranderätt. VÅR FRAMTID – Klippan anser att åsikts- och yttrandefriheterna är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. I detta ingår att man även har rätt att utöva olika religioner.
För att en demokrati ska fungera fullt ut krävs dock att man tar ansvar för sina handlingar, respekterare att vi alla är olika och att de lagar och förordningar som finns följs.

VÅR FRAMTID – Klippan står för SUNT FÖRNUFT och vi tror att med valfrihet och eget ansvar kommer man längre.

Hur ser ni på vinster i omsorg och skola?

Vinster i välfärden är ingenting som vi kan förändra på lokal nivå. VÅR FRAMTID – Klippan kommer bara ta ställning och driva frågor som vi kan påverka och förändra i vår kommun.
Det vi kan påverka i vår kommun är kvalitén som oavsett kommunal eller privat skola eller omsorg ska vara hög. Här är uppföljningsarbetet viktigt och vår inställning är att detta kan bli mycket bättre.

Kan ni inte avgöra i vilken regi verksamheten skall bedrivas?

I nämnderna kan frågan om t.ex. ny privat skola komma upp. Nämnden kan då tillstyrka eller avslå en etablering, men inte ta beslut. Beslutet ligger hos Skolverket om jag minns rätt.
Vi har inte med denna fråga i vårt valprogram eftersom
1. Det är inte ofta förfrågan kommer.
2. Om/när det sker får vi i partiet ta en diskussion om hur vi ställer oss. Det är många faktorer som ska vägas in i ett sådant ställningstagande. Bland annat måste vi se om det finns ett behov, vilka konsekvenser det får för övriga skolor/äldreboende och viktigaste – Vilken kvalité kommer erbjudas. Vi vill ha kvalité och utvecklingsmöjligheter för både barn, äldre och personal.

En stilla undran så här på förmiddagen. Mig veterligen så finns Thomas Thornè även på Socialdemokraternas valsedel. Är det ens möjligt att ställa upp för två helt olika partier? Nu förutsätter jag förstås att Sossarnas lista kommer att bli korrigerad till valet.

Man kan ändra listor ända in i det sista.
Och man kan stå med på flera listor, men partier brukar inte vilja ha med personer som inte stödjer det egna partiet.

Jag har rörelsehinder och utan bilparkering på Storgatan, blir jag avstängd från butikerna. 😱 😰

Tillgängligheten måste säkerställas så att alla, oavsett typ av begränsning kan ta del av en gågata. Med förslaget jag beskrivit på ett annat ställe här i tråden tas inte någon handikapparkering bort. Däremot tycker jag att man istället skulle titta på möjligheten att eventuellt utöka med en i direkt anslutning till platsen.

Tack för alla synpunkter ang. ”Liv och rörelse på Storgatan, Klippan”
Synpunkter både för och emot har dryftats i många år och jag skulle tro att de flesta argument, både för och emot, dryftats i olika sammanhang. På uppdrag, tog Tekniska Enheten för något år sedan dessutom fram en sammanställning där olika scenario och konsekvenser beskrevs. Där gjordes bland annat jämförelser med flera andra orter där liknande projekt genomförts. Vi har kanske lite olika åsikter om vilka konsekvenser det skulle få att göra en gågata i Klippan. Men jag är övertgad om att vi alla i grund och botten vill en och samma sak . . . nämligen få ett livligt, sjudande och spännande centrum.

Jag respekterar och förstår den oro som framför allt berörda handlare har. Och det är därför man måste ha en lång framförhållning där det ges möjligheter till ett lyckat resultat. Jag tror också att det vore klokt att begränsa gågatans sträckning, precis som Hugo Johansson tidigare skrev, till att vara mellan Järnvägsgatan och Allétorget. På så sätt skulle inte busstrafiken påverkas över huvud taget. Att göra ett försök under 3-4 sommarmånader tror jag också skulle vara förnuftigt. Då skulle vi få en väldigt bra hum om effekterna utan att lägga ner några direkta kostnader på projektet. I sammanhanget tycker jag det vore på sin plats att de handlare som blir direkt berörda av ett sådant försök, skulle ges garantier för en eventuellt utebliven omsättning. (Skulle till exempel kunna beräknas genom ett snittvärde på de senaste 4 årens omsättning). Om beslutet för ett sådant här 3-4 månaders prov tas minst 12 månader i förväg, skulle dessutom såväl handlare, befintliga som eventuellt nya samt föreningar kunna förbereda sig på vad som komma skall. Jag tänker att det skulle finnas ett ökat intresse för uteserveringar, glass/korv-ställen mm, om det inte skulle köra bilar på vägen.
Med den kreativitet och positiva inställning som jag vet finns hos handlare, föreningar, medborgare, ung som gammal, är jag övertygad om att ett välplanerat försök med gågata under en sommar skulle ge ett riktigt positivt besked. Under väldigt många år har det hörts om den besvärliga situationen för handlarna och ett ständigt beklagande över att det inte händer något i centrum. Antingen så låter vi det hela bero och då förmodar jag att inget egentligen kommer att förändras. Eller också gör vi ett rejält försök för att utveckla och värna vårt centrum.

Ska ett lokalpolitiskt parti ändra på det? (Dokumentation/administration i skolan)

Vi kan vara med och påverka så att viss dokumentation lyfts bort från tex lärarna. Ett exempel är den matris som finns på grundskolan. Som förälder är den intressant att läsa, men den tar tid att fylla i – tid som lärarna hade kunnat använda till eleverna.

Svar från en lärare:
Genom att fylla i matriserna använder jag ju tiden för eleverna genom att synliggöra deras kunskapsutveckling så att de sedan får möjlighet att förstå hur de skall komma vidare och utvecklas, det är även ett underlag för såväl:
Elev, förälder och lärare att ha möjlighet att få en gemensam förståelse för den övergripande kunskapsutvecklingen i samtliga ämnen. Finns andra exempel på tidstjuvar inom läraryrket som är betydligt bättre exempel än just matriserna:)

Tack för ditt svar!
Självklart ska inget som är bra och fungerande lyftas bort. Matrisen var ett exempel som jag vet många upplever tidskrävande och som många dessutom inte fyller i.
Som politiker måste vi vara lyhörda för vad personalen i verksamheten anser. Det är ju ändå de som är ”proffs” på verksamheten.

Tack för ett bra och välformulerat svar på min fråga:) Det var uttömmande. Bara en fråga kvarstår, är partiet bara en person då inlägget skrivs i jagform, jag hade uppfattningen om att partiet hade ett flertal medlemmar!

”Min mening” skrevs under av mig och det är mina erfarenheter jag beskriver. Där av ”Jag” form.
I vårt valprogram kan du se vad partiet står för i denna fråga och många andra frågor. . . .
Partiet står för valfrihet och för att föräldrar ska ha möjlighet att välja barnomsorg så som dagbarnvårdare, förskola, kommunal eller privat.
Tack för din synpunkt!!! Jag ska tänka på det i framtida inlägg och bli tydligare 😉

Ja nu är det valår Nu kommer alla löften från politiker oavsett färg och tänk Hur blir det då efter valet? Om ni frågar mig blir det precis som det brukar bli Svikna löften Om man då pratar matupphandling kontra cykelbanor? Vilket är viktigast på er agenda Tydligen bägge Sen kommer helt klart vår åldringsvård och vår skola vilket oxo finns med på agendan Skolan är den viktigare än åldringsvården? Borde den vara eftersom det är våra skolelever som ska ta efter när vi blir gamla Eller när vi blir gamla skall vi ha det lyx plus efter allt vi byggt upp Jag förstår att det kan behövas lite ny tänk men hur gör man för att få allt att ekonomiskt gå ihop En helt omöjlig matematik där minus leder med hästlängder Detta gäller alla partier som ställer upp i vårt kommunval Kanske på tiden att ngn berättar sanningen rent ekonomiskt

Jag kan bara tala för oss i Vår Framtid – Klippan. Och de frågor som vi driver nu kommer vi också att driva efter valet. Sen fungerar ju demokratin på det viset att om vi inte ensamma får majoritet, måste vi förlita oss till att andra partier också tycker att våra idéer är så bra att de röstar som vi. Och det gäller självfallet alla partier. Skillnaden mellan vårt parti och övriga, är att vi dock inte behöver annat än att fokusera på våra lokala förutsättningar och på vad som är bäst för oss medborgare, här i vår kommun. Med ökad långsiktighet, mindre politisk organisation och mindre förvaltningsorganisation är min övertygelse om att det går att frigöra resurser till de satsningar vi förespråkar. Alla kan självfallet inte genomdrivas omgående ens med en majoritetssituation. Men våra ambitioner som vi har nu, kommer att vara lika tydliga efter valet. Däremot kommer vi aldrig att ställa verksamheter mot varandra på det sätt du beskriver Stephan. Det går såklart inte att säga att skolan är viktigare än åldringsvården eller tvärt om. Vi måste se till att vi har en fungerande åldringsvård likväl som vi måste se till att ha en fungerande skola. Samhället måste vara ”komplett” för att vår kommun ska kunna vara frisk och sund. Om vi därtill kopplar lite sunt förnuft, några portioner kreativitet och en hel del helhetsbaserat nytänkande är jag övertygad om att vi kommer att komma långt.

Trist att ni inte har någon från äldreomsorgen med på er vallista. Lär bli som för 4 år sedan när socialnämndens ordförande kom på besök till ett av kommunens äldreboende. -jasså de är såhär de ser ut på ett demensboende.
Noll koll hade personen i fråga, och ska sen sitta och bestämma hur de ska vara. Då funkar de som de gör idag inom äldreomsorgen

Jo det stämmer att Vår Framtid – Klippan på sin lista inte har någon som arbetar inom äldreomsorgen. Men vi har ett flertal namn på listan som har erfarenhet från äldreomsorgen som anhöriga. För oss är detta ett viktigt perspektiv och vi tror att just detta kan bidra till utveckling och förbättring för våra äldre och deras anhöriga. Här kommer också arbetssituationen för personalen in.

Några tankar kring hur detta skall gå till? (Marknadsföra Stidsvig)

Absolut!
* Marknadsföra Stidsvig med alla fördelar.
* Planera för bostäder
* Planera för företagande
* Fiberutbyggnad
* Öka möjligheterna för ett aktivt kultur & fritidsliv.
* Förbereda för ökad barnomsorg när det blir aktuellt. Vi kan inte ligga efter när det rullar igång.
Vår Framtid – Klippan vill att man planerar för framtiden och gör detta långsiktigt och hållbart. Och då menar vi längre än en mandatperiod. Många beslut/inriktningar kommer tyvärr inte upp till diskussion pga att man inte vill ta beslut som sträcker sig längre än en mandatperiod.

Politiker och andra samhällsansvariga måste vara tåliga och lyhörda. Se väsentligheter – se problemen men även möjligheterna.
Missnöje är inte likamed att bilda ett nytt parti. Men självklart är valet politikerns eget …
Det tycks var en lika enkel som självklarhet bland vissa politiker, att surna till och bilda nytt …
För all del …
Lycka till!

Ja så kan det säkert vara ibland! Själv anser jag att lokala partier, generellt sett, inte är att föredra. Anledningen är att de ofta, precis som du skriver, är spunna ur ett missnöje gällande en sakfråga. Till exempel vill några eldsjälar i Västerbodal inte att man ska lägga ner deras ishall, så därför bildas ”ishallspartiet”. Men dessa eldsjälar får det lite besvärligt i nästa steg, dvs när de kommer in i fullmäktige och måste ha en helhetsbild och en synpunkt gällande alla frågor som rör samhället. Och då skapar det egentligen bara en oordning som inte gynnar någon.
Vår Framtid – Klippan, bildades för att vi (representanter från alla läger) tyckte att det sunda förnuftet allt mer sällan får komma till tals eftersom det väldigt ofta blandas in ideologier, som vi då tycker helt i onödan. Vi tror att det är på bekostnad av medborgarna och faktiskt någonstans också på vår demokrati.
Senast i förrgår (19/6) fick jag ett mail från en forskare i statsvetenskap i Göteborg där han ville att jag skulle svara på frågor om hur vi politiker tänker och resonerar i olika lägen. I sin beskrivning om varför han forskar på detta ämne inledde han med följande rader:
”Folkvalda och medborgare resonerar inte alltid på samma sätt. Inte sällan har politiker tydligare uppfattningar i olika sakfrågor, är mer ideologiskt övertygade och besitter större sakkunskap än vad medborgarna gör”.
Jag tror att det är lite av anledningen till att ”politiken och samhället” går lite i otakt. Och märk väl att jag hela tiden syftar till politiken på det lokala planet. Min absoluta åsikt är att våra ideologier väldigt ofta hämmar oss i våra beslut. Det är bara att titta på de fullmäktigebeslut som är tagna. Hur ofta fattas inte besluten med att den styrande sidan röstar för och oppositionen emot. Eller tvärt om. Och så tror jag inte att demokratin egentligen är tänkt fungera. För då hade det ju räckt med en representant från varje parti i fullmäktige. Flertalet gånger har det efter beslut kommit fram representanter från de styrande partierna till mig och sagt ungefär att ”ja, det där ni sa är ju bra, men det är ju som det är”, syftandes på den ”partipiska” som alla partier är mer eller mindre bundna till.
Om vi i stället låter det ”sunda förnuftets ideologi” råda i första ledet, är min övertygelse att det skulle gynna medborgarna och bättre lyfta deras åsikter.

Hur tänker ni mer konkret att detta skall gå till? Tror nog inte att det finns andra partier i Klippan som i sin framtid vill se färre etableringar på området. Hur tänker ni kring att en stor del av området har en ägarbild som inte är kommunal? Har sett tre av era filmklipp men saknar i samtliga mer konkreta lösningar och förslag. Ni berättar vad ni vill men inte hur ni tänker genomföra det. Ser med intresse framemot svar på ovanstående frågeställningar.

Jag är inte lika säker som du på att alla övriga partier varken i framtiden eller nu, vill se flera etableringar på Ljungbyhed Park. Några verksamheter har blivit begränsade och åtminstone en kunde inte ens etablera sig för den politiska viljan för området var inte tillräckligt tydlig. Oavsett om vi pratar politik eller annan verksamhet , når våra förehavanden och gärningar längre om vi har en samlad viljeriktning. Om vi som kommun sätter oss i baksits och väntar på att saker och ting ska ske och därefter agerar, blir utfallet på ett sätt. Om vi däremot i allt vi gör har en tydlig ambition med avsikter som är väl förankrade, blir resultatet på ett annat sätt. Jag tror att vi når längre med det sistnämnda men då måste vi som kommun också berätta för övriga omvärlden vad vi tänker och vill. Gällande Ljungbyhed Park där Klippans kommun som en av 4 finansiärer (Lunds Universitet, Region Skåne, PEAB och Klippans Kommun) driver uppdraget att etablera mer flygrelaterad verksamhet på området, anser jag att vi som ”härbärgerande” kommun, måste vara mycket mer framträdande. Det har de senaste åren blivit bättre och jag är medveten om att sådana här processer tar lång tid, men jag önskar ändock att vi som kommun var tydligare och framför allt, mer framträdande i dessa sammanhang.
Gällande de tre övriga filmklipp som du hänvisar till vet jag inte exakt vilka du syftar på så det är också svårt att vara riktigt konkret. Men sedan är det lite tillbaks till vad jag skrev inledningsvis . . . mycket handlar om en ambition och viljeinriktning. Politiken ska stå för viljeinriktningen och tjänstemännen för själva genomförandet. Det betyder inte att politiken ska ha vilka ogenomtänkta ambitioner och avsikter som helst, och det tycker vi i Vår Framtid – Klippan, inte heller att vi har. Vi försöker fokusera på det som gagnar våra medborgare bäst. Utan att blanda in ideologier.

Varför blandar ni begreppen valfrihet, barnomsorg och skola?

VÅR FRAMTID – Klippan anser att vårdnadshavare ska ha möjlighet att välja vad som är lämpligt för just deras livssituation.
Tex så kan det vara barn som mår bättre hos dagbarnvårdare än på en förskola. Det kan också vara att man bor ”granne” med en privat/kommunal förskola eller skola och av den anledningen är gör sitt val. Man kanske arbetar i en annan kommun och av den anledning får i hop livspusslet om barnet har sin barnomsorg i en annan kommun.
Det finns många anledningar till valfrihet. Viktigt är dock att som vårdnadshavare få ihop livspusslet så att det finns förutsättningar för barnet att må bra.

Tycker övriga partier i Klippan annorlunda i denna fråga? Finns det något annat parti i Klippan som går till val på att familjer inte skall få ihop sitt livspussel?

Vi vill tro och hoppas verkligen att alla partier verkar för att familjernas livspussel ska gå ihop.
Skillnaden mellan VÅR FRAMTID – Klippan och övriga partier är att vi inte styrs utifrån ideologier och ett riksparti. Detta kan vi bortse ifrån och vi kan och ska besluta utifrån Klippan kommuns förutsättningar och möjligheter. Vår kommun skiljer sig från Kiruna, Norrköping, Stockholm . . . Så besluten som tas här blir unika för vår kommun.
Vi politiker i VÅR FRAMTID – Klippan kommer i Region- och Riksdagsval säkert att rösta olika på grund av de ställningstaganden vi gör i regionala och nationella frågor.

Jo jag förstår detta Men tycker ändå att detta med cykelvägar till Ljungbyhed och Östra Ljungby är inget som dom flesta väljare i Klippan förut språkar Hitta på ngt bättre som invånarna suktar efter.

Det VÅR FRAMTID – Klippan står för kan du läsa om i vårt valprogram. Som ett komplement till programmet kommer vi att lägga ut korta filmer med vårt budskap. Vi är väl medvetna om att ALLA inte håller med oss och det är ok. Just det är något som vi i Sverige ska vara rädda om.
Vad gäller gång- & cykelväg så är det många som anser att detta är bra och att det borde varit en verklighet för många år sedan. Tack för din ”oro” över att cykelvägar inte ger oss röster…

Polistätheten borde nog skapa fler väljare och trygghet än en cykelväg

VÅR FRAMTID – Klippan är ett lokalpolitiskt parti. Vi fokuserar på de frågor som vi kan påverka. Vi kan inte påverka polistätheten och inte heller vilken skattpensionärerna ska betala. Av den anledningen finns det inte med i vårt valprogram.

Från Östra Ljungby till Klippan finns redan cykelväg genom Bjers gård Härliga grusvägar Från klippan till Ljungbyhed finns oxo härliga grusvägar via Vedby Till Vedby från Klippan finns Cykelbana Bortkastade pengar på ngt som redan finns kan jag tycka Det måste väl finnas bättre sätt att locka väljare kan jag tycka.

Att ha olika åsikter är utvecklande och helt ok. VÅR FRAMTID – Klippan är dock av den åsikten att gång- och cykelvägar stärker kommunen. Det är absolut inte ”bortkastade” pengar utan kommer att gynna hela kommunen.

Menar ni med ALLA att 100% av Klippans invånare skall få möjligheten att installera fiber?

Ja, det tycker vi är en målsättning som ska gälla och speciellt för att få en levande landsbygd.

Var kan man läsa partiprogram?

Vi håller precis på att sammanställa vårt partiprogram och kommer efterhand lägga ut delar av det på vår hemsida.
Som medlem i partiet får du ett utkast till partiprogram som vi tillsammans arbetar fram till vårt officiella valprogram 🙂
Varmt välkommen som medlem och besök gärna vår hemsida sidan: www.varframtid.com