Klippan – En kommun där allt är möjligt – även digitalt deltagande

Klippans kommun ska vara en kommun där alla har möjlighet att vara förtroendevalda och som nyttjar tekniken på ett utvecklande sätt.

För att värna om att alla ska ha möjlighet att delta på möten oavsett ålder, funktionsnedsättning, familjebild, arbete mm är det nu möjligt enlig Kommunallagen (2017:725) att vara närvarande vid kommunfullmäktige på distans.

KL – Kap 5 Fullmäktige
Deltagande på distans

16 §   Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1.      att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans.