Miljötänkande vid renovering & nybyggnation

För Vår Framtid – Klippan  är långsiktighet och ansvar lika viktiga. Det vi gör idag ska gynna kommunens medborgare nu och flera generationer fram i tiden.

Energianvändningen i byggnader utgör drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning.
Den teknik som används i byggbranschen utvecklas ständigt. Exempelvis har köldbryggor minskats, energieffektiva fönster används i högre utsträckning, system för värmeåtervinning ur ventilationsluft används i många byggnader, etc.

Byggsektorn svarar för en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Byggverksamhet är även den sektor som genererar störst mängd farligt avfall. Genom att utforma byggnader på ett sådant sätt att de kan plockas isär och återanvändas samt genom att källsortera och återvinna uttjänta material kan byggsektorn reducera sin resursförbrukning, samtidigt som miljöpåverkan från det avfall som uppkommer minimeras.

Mycket arbete läggs ned på att utveckla energieffektiva byggnader och transporter. Debatten är intensiv och kunskapsnivån blir allt högre när det gäller miljötpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan miljöbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig byggnad eller anläggning.

I Klippans kommun kan solenergin nyttjas på många fler sätt än idag. Genom att bland annat tänka på fastighetens placering på tomten, fönsterplacering och genom solfångare på taket finns mycket att vinna både i nutid och för framtiden.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att det i samtliga renoveringar av kommunens fastigheter finns med miljöpåverkan och miljöåtgärder.
  2. att det i samtliga kommunens nybyggnationer finns beräkningar för miljöpåverkan och miljöåtgärder.