Mark för odlingslott för Klippans medborgare

Initiativtagare till motionen: Björn Samuelsson

 

Det finns ett stort intresse för att odla nära för att bland annat reducera besprutning med växtgifter, långa transporter och av rent intresse för egenodlat.
I Sverige som helhet har vi idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på mellan 30 – 50 %, vilket är allt för lågt för att i längden vara hållbart. Vi är starkt beroende av frukt och grönsaker som transporterats långa sträckor med olika transportmedel så som lastbil, båt och flyg.
Hemodl ade grönsaker och rotfrukter betyder mer och mer för medborgarna. Det gör att det åter blir alltmer intressant att odla nyttiga och obesprutade grödor istället för det importerade som dessutom ofta har mindre smak och ett lägre näringsvärde. Efterfrågan på kurser för egenodling är också någonting som
succesivt ökar.
Av den anledningen anser Vår Framtid – Klippan att mark ska avsättas för nya odlingslotter som medborgarna kan arrendera och odla på. Odlingslotter ska erbjudas i Klippans, Ljungbyheds och Östra Ljungbys närhet.
Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:
1. att undersöka möjligheten att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Östra Ljungbys närområde.
2. att om tillgång till mark finns, skapa odlings lottområden där medborgarna kan arrendera en odlingslott.