Öka kunskapen om funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande

Den 30 november 2017 beslutade riksdagen om mål och inriktning när det gäller den svenska funktionshinderpolitiken. Det nya målet lyder:

”Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.”

Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av regeringen att ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier. Uppdraget pågår under 2018-2020 och är en del i regeringens arbete för att uppnå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Detta innebär att Länsstyrelserna och MFD ska genomföra åtgärder som syftar till att öka delaktigheten och tillgängligheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska ges utifrån kommunernas och landstingens behov och förutsättningar.

Några från kommunala funktionshinderrådet i Klippan är under hösten delaktiga på Länsstyrelsens konferenser om hur man kan arbeta med målen.

Det händer lite i vår kommun inom vissa områden.  Och det behövs en övergripande strategi. Sedan vi skrotade ”Plan för tillgänglighet och delaktighet” finns inte längre några konkreta mål att arbeta mot.

Nu är det absolut läge att vi i Klippans kommun tar ett krafttag och lyfter fram funktionshinderpolitiken och vässar arbetet.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän i ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” samt i de funktionshinderpolitiska målen
  2. att inom kommunen erbjuda utbildningar i funktionshinderkunskap, exempelvis olika funktionsnedsättningar och i bemötande