Osynliggörande av delaktig för medborgarna

Under innevarande mandatperiod har Vår Framtid – Klippan (VF) genom ett flertal motioner försökt stärka och öka medborgarnas känsla av delaktighet i kommunens politiska processer och beslut.
Vi är oroliga för hur den tidigare öppenheten i kommunen nu försvunnit. Detta anser VF är en stor fara för demokratin och ett arbetssätt som är oacceptabelt.

Kommunens hemsida
2018-12-18 var senaste gången som medborgarna kunde ta del av underlag som behandlades under ett kommunfullmäktige.
Längre tillbaka i tiden kunde kommunens medborgare se lagda motioner, delårsrapporter för kommunens medel och verksamhet, förvaltningsrapporter där kommunen är delaktig mm.
På en del protokoll framgår numera inte vilka som reserverat sig mot vissa tagna beslut.

VF anser att under denna mandatperiod osynliggör kommunens ledande partier medborgarnas möjlighet att ta del av vad som sker innanför kommunens dörrar.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som inte är sekretessbelagt.
  2. att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.