Parkeringssituationen – Klippan centrum

Parkeringsplatser i Klippan centrum är en bristvara både för de boende och de som har andra ärenden att uträtta i området. Frågan har vid ett flertal tillfällen lyfts vid kommunfullmäktig, men tyvärr kan Vår framtid – Klippan inte se att det finns någon plan för att åtgärda detta. Det är ingenting som kommunfullmäktige diskuterat och det finns inte heller med i investeringsplanen.

Samhället förändras. Idag kan det finnas mer än en bil per hushåll. Ett parkeringshus i flera plan kan vara ett tänkbart alternativ som hade skapat fler parkeringsmöjligheter.
Viktigt att poängtera är att ett parkeringshus inte behöver byggas på höjden, vilket skulle kunna påverka de boende i området negativt. Många andra kommuner har byggt parkeringshus under marknivån som inte påverkat t.ex. torg och boende.

Vår Framtid – Klippan anser att Klippans kommun ska vara en kommun som tänker framtid och som i detta fall tänker både på boende i Klippans centrum och på dem som uträttar andra ärenden i Klippan centrum.
Inte minst måste vi säkerställa centrumhandelns utveckling genom att möjliggöra för besökande att parkera i centrum. I sammanhanget bör även hänsyns tas till infrastruktur som t.ex. anslutningsvägar och infartsleder.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

att Klippans kommun utreder parkeringssituationen i Klippans centrum för boende, besökande och ett levande affärsliv.