Politisk transparens, delaktighet och inflytande

Klippans kommun ska vara en transparent kommun med stor delaktighet.

Vår Framtid – Klippan anser att kommunen, med nuvarande styre, inte är transparent i den utsträckning som vi anser vara nödvändigt. Insynen i nämndernas arbete är inte optimalt för de partier som saknar representation i nämnderna.
MEN med den nya kommunallagen (2017:725) är det fullt möjligt för en förändring.

KL – Kap 4  Förtroendevalda
Närvarorätt

28 §   Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens samtransparentmanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att de KF-partier som idag inte är valda till nämnder bereds plats på nämndsmötena i enlighet med Kommunallagen (2017:725)
  2. att arvode utgår även till de förtroendevalda som är närvarande vid nämndsmöte men inte är ledamot eller ersättare i nämnd.