Erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år

Det är av stor vikt att ungdomar i tidig ålder ges möjlighet till att få en inblick i arbetslivet. Skolans roll härvidlag, är en viktig parameter. Många unga söker aktivt efter enklare sysselsättningar och många av dem hittar också sommarjobb, där de på sommarlovet tjänar lite pengar. Men många får eller ges dock inte denna möjlighet.
Den huvudsakliga vinsten med denna typ av verksamhet är inte ekonomisk. Mjuka värden som att lära sig själv gå upp på morgonen, passa tider, ingå i ett arbetslag, lära sig ta emot arbetsorder och därefter utföra dem, kunna fungera i grupp, ta ansvar etc. är sett ur både ett samhällsperspektiv men också för individen, de största vinsterna. Det är därför både för ungdomarna men också för samhällets skull, viktigt att alla ges den na möjlighet. Vi vill tydliggöra att med ”alla” menar vi även de ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning.
Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:
1. att alla ungdomar i Klippans kommun det år de fyller 16 år ska erbjudas sommarjobb minst 3 veckor
2. att dessa jobb i huvudsak ska kopplas till samhällsnyttiga tjänster och vara riktade mot vård – och omsorg, gata/park samt mot föreningslivet
3. att detta införs med början sommaren 2019 och finansieras om inte på annat sätt, av kommunst yrelsens medel till förfogande.