Synliggöra Rönneå och öka attraktionskraften

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Klippan fullmäktigeledamöter tog för en kort tid sedan ett enhälligt och fantastiskt bra beslut gällande Rönneå. Rönneå som är ett av de tre mest uppmärksammade vattnen i Europa, ska nu återställas för fritt strömmande vatten så att fiskar kan ta sig såväl uppströms som nedströms utan att bromsas eller huggas ihjäl av kraftverk.

Övertygelsen hos många är att detta kommer att vara ett otroligt stort lyft för Klippan. Allt ifrån besöksnäring och inflyttning till helt nya näringar som kommer att växa fram är positiva effekter av detta beslut.

För att ytterligare belysa Rönneå och göra vår omvärld mer uppmärksam på åns och vår kommuns förträffligheter, är det viktigt att på bred front synliggöra Rönneå där vi så kan. En av dessa platser där detta kanske bästa av allt passar sig är där Rönneå idag rinner under Riksväg 21. Denna plats passeras dagligen av ca 5000 fordon. Men dessvärre uppmärksammas troligt inte denna plats överhuvudtaget av de flesta passerande. Detta med anledning av att vegetationen runt om och i anslutning till platsen är alldeles för tät.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

  1. att se över möjligheterna till att rusta närområdet vid korsning Rönneå/Riksväg 21 för att därvid synliggöra Rönneå för förbipasserande samt för rastande på rastplats Forsmöllan.

  2. att se över möjligheterna till att belysa området nattetid för att på så sätt öka attraktionskraften och dessutom även synliggöra området på dygnets mörkare delar.

>