Vikten av medborgarinflytande

Traditionen med medborgardialoger är sedan många år och i flera kommuner en naturlig del i att skapa inblick, förståelse och dialoger med medborgarna. Begreppet som sådant är brett och hur medborgardialoger bedrivs skiljer sig mycket. Inte sällan finns en mer allomfattande plan för hur kommunikationen och dialogen med medborgarna ska ske.

I Klippans kommun har det sporadiskt, utan en större och övergripande plan, anordnats olika former av medborgardialoger. Dock upplevs det snarast att de styrande politikerna hellre avsäger sig ansvaret för medborgardialoger än ser möjligheterna med att utveckla desamma. Vår Framtid – Klippan tycker det är beklagligt att den styrande majoriteten inte på ett bättre sätt än idag, tar sig an och nyttjar det kraftfulla redskap som faktiskt medborgardialoger, rätt nyttjade, är. Det finns många goda exempel ute i landets övriga kommuner som Klippans kommun skulle kunna inspireras ifrån. (exempel Gällivare kommun, ”Re-Form”).

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

  1. att etablera en fysisk plats i Klippans centrum, där kommunens pågående större projekt kan ställas ut och belysas
  2. att utreda om denna fysiska plats lämpligen skulle kunna vara i nuvarande Turistinformationen i Klippan
  3. att denna fysiska plats bemannas några tider / månad av politiker för att kunna möta medborgarna
  4. att kommunstyrelsen uppdras ta fram en mer övergripande plan för att medborgardialoger och kommunikationen med medborgarna ska förbättras