Är vi på väg tillbaka till institutionerna?

Fråga till Socialnämndens ordförande (Kommunfullmäktige 2020-10-25)

LSS lagen säger så här:
Det övergripande målet för verksamheten enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  
För samtliga boendeformer gäller att de är den enskildes hem och att de inte har en institutionell prägel

Socialstyrelsen beskriver så här:
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara belägen i nära anslutning till

• en annan sådan bostad, eller

• andra bostäder som inte är ordinära såsom till exempel korttidshem eller särskilda boendeformer för äldre

En koncentration av bostäder med särskild service och andra sociala verksamheter bidrar inte till att skapa jämlika levnadsvillkor för dem som bor där, och underlättar inte för den enskilde att leva som andra.

Vår fråga till socialnämndens ordförande är:
Tycker Socialnämndens ordförande att Klippans kommun hanterar våra brukare på LSS-boenden på ett bra och respektfullt sätt?

Kommunfullmäktigeledamot
Lena Landin