Det här vill vi göra – Barn & utbildning

I takt med att befolkningsmängden i kommunen ökar kommer fler barn och ungdomar beredas plats på förskola, grundskola, gymnasium och särskola. Vi planerar därför långsiktigt och är förberedda för framtidens behov.

En satsning med 100 miljoner kronor över en 6 årsperiod är ett stöd till barnomsorgen för att säkerställa kvalitén och tryggheten för såväl barn, ungdomar och personal.
Av de 100 MSEK till skolan ska 20% riktas till förskolan, 50% till elever i F-klass till och med åk 3 och övriga 30% riktas till elever i åk 4-6. Syftet är att alla barn i de lägre åldrarna ska ges det stöd som behövs för att de individuellt ska kunna ges möjlighet att utvecklas för att till 100% uppnå kunskapsmålen i åk 9. I praktiken innebär detta bland annat en satsning på fler specialpedagoger och en ökad lärartäthet i nämnda åldersgrupper.
Samtidigt åläggs BUF att genomlysa organisationen för att successivt effektivisera och anpassa densamma så att organisationen helt är i takt med att ”år 7”  återgå till dagens ramar. Samtliga kommunens förskolor, familjedaghem och skolor ska kunna bedriva en likvärdig undervisning. För att detta ska vara möjligt krävs stabilitet, trygghet, kvalité och kompetens.

Vi fokuserar på våra barn och ungdomarför att de ska kunna ges bästa möjliga förutsättningar. Det förbyggande arbetet är viktigt.
Våga – Se –  Kunna handla i ett förbyggande arbete är av största vikt.

Samtliga kommunens förskolor, familjedaghem och skolor ska kunna bedriva en likvärdig undervisning. För att detta ska vara möjligt krävs stabilitet, trygghet, kvalité och kompetens.

Klippan är en attraktiv arbetsgivare och fortbildning samt utvecklingsmöjligheter för all personal  är en  självklarhet.

Näringsrik mat och motion är en förutsättning för att barn och ungdomar ska kunna ta till sig kunskapen. Den mat som serveras är näringsrik, aptitlig och serveras i en trygg och lugn miljö där tid finns för att njuta av måltiden.

Våra skolor är integrerade i samhället för att kunna nyttjas fler timmar på dygnet. Skolan ska vara en naturlig mötesplats även utanför skoltid och då i ett större sammanhang än bara för barn och unga.

Förskola/Familjedaghem
Början till stabilitet och trygghet i ett större sammanhang börjar här. Barnomsorgen ska präglas av ett lugn och av  arbetsro. Kompetens finns så att alla barn har möjlighet att utvecklas i sin takt.
Då Klippans kommun är en kommun med fantastisk natur är naturen ett naturligt inslag i denna verksamhet.
Föräldrakontakten är viktig och inga barn faller mellan stolarna – Alla blir ”sedda”

Särskola / Träningsskola
Skolan ska erbjuda en lugn miljö, små grupper och en hög personaltäthet. Ute- och innemiljö ska vara anpassad så att utbildningen kan optimeras mot varje elevs behov och förutsättningar. Sär- / träningsskolan ska vara en del av samhället, där eleverna är naturligt inkluderade. Eleverna ska ha närhet och möjlighet till att ta del av kommunens utbud som till exempel, badhus, bibliotek och affärer.
Föräldrakontakten är viktig och inga barn faller mellan stolarna – Alla blir ”sedda”

Grundskola
För att uppnå kvalité i grundskolan ska både elever och lärare trivas och känna sig trygga. Genom att samtliga kommunens skolor är minst två-paralleller, får lärarna utvecklingsmöjligheter och skolorna blir en attraktiv arbetsplats. Långsiktighet i planeringen och en över tid stabil personalstyrka med fler lärare med samma ämnesinriktning ger ökade förutsättningar för elevernas utveckling. Det ger en bättre inlärningsmöjlighet och i slutänden också ökade kunskaper. Resurser ska avsättas så att samtliga elever i åk 1 ska kunna läsa innan läsårets slut. Skolorna i ytterområdena (Ljungbyhed och Östra Ljungby) kommer även de att anpassas för kvalité och med möjlighet att ta emot fler elever.  Valmöjlighet är viktigt.
Föräldrakontakten är viktig och inga barn faller mellan stolarna – Alla blir ”sedda”

Gymnasium
Kommunens gymnasium är något vi är stolta över och så också ska fortsätta att vara. Våra yrkesinriktade program håller hög kvalité och skapar goda yrkesmässiga förutsättningar för eleverna. Gymnasiet ska fortsätta utvecklas och ligga i framkant vad gäller utveckling och efterfrågan. Det ska finnas ett grundutbud vad gäller de teoretiska programmen och yrkesprogrammen ska vara specialinriktade mot till exempel transport och flyg.
Kommunens unika förutsättningar ska tas tillvara. Ett exempel är Ljungbyheds flygplatsområde där möjligheterna för utbildningar inom flygrelaterade verksamheter, är stor. Ett utvecklingsområde med utmaningar som vi vill leda.

NY Tegelbruksskola . . .
. . .
för alla de praktiska programmen. Vi vill bygga en ny Tegelsbruksskola. En ny skola där elever och anställda får ännu bättre förutsättningar för att bemöta ”verklighetens” krav.