Det här vill vi göra – Kultur & fritid

Kommunen måste sitta i förarstolen och aktivt driva bevarandet och utvecklandet av de kulturskatter som bedöms vara av störst värde. Herrevads Kloster, Ljungbyheds militärhistoria, Skäralid och Klippans pappersbruk skulle kunna vara sådana. Att definiera våra kulturskatter och prioritera desamma borde vara ett första steg mot detta.

Kulturens hus . . . Skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan våra olika kulturföreningar

Kommunens invånare måste ges möjlighet att enkelt och sammanhängande kunna ta sig mellan de olika kulturella begivenheterna. Likaså de många fritidsaktiviteterna som finns i vår kommun. Gång-/cykelvägar måste därför ses över och kraftigt byggas ut.

De försummade ridleder som i allt större utsträckning begränsas, måste utvecklas. Påkoppling med alla kringvarande kommuners ridleder måste också säkerställas.

Vi måste skapa förutsättningar för att i snabbare takt etablera tankarna bakom ”Projekt Rönneå”. Ett fritt strömmande vatten skulle utveckla och öka på besöksnäringen radikalt. Likaså skulle det vara ett otroligt uppsving för sportfisket i kommunen.

För ett levande centrum krävs både innovation,  planering och dialog. Detta måste ske i olika stor utsträckning i våra tre större kommundelar dvs Klippan centrum, Ljungbyhed och Östra Ljungby

I Klippans centrum måste det skapas möjligheter för att väldigt många fler fordon än idag,  enkelt kan ta sig dit och parkera. Ett centralt beläget parkeringshus i två plan är en förutsättning. En plan under marknivå och ett plan i marknivå är ett förslag på lösning. Matningsvägar från olika väderstreck måste definieras och planeras.  Först när detta har tydliggjorts kan övriga steg såsom gågata, galleria, saluhall mm diskuteras och planeras. Ett helhetskoncept som bygger på ett tidsspann fram till 2035 är enda möjligheten för ett förverkligande av en centrumutveckling värd namnet i Klippans centrum.

Ljungbyheds centrum måste lyftas. Den idag alldeles för breda genomfartsleden förbi bland annat Hemköp skulle kunna göra mycket attraktivare. Snedparkeringsplatser växlande vi båda sidor av vägen, varvat med träd och sittbänkar, skulle med en smalare och kurvig vägsträckning lyfta hela Ljungbyheds samhälle. Likaså känns det angeläget att hitta lösningar som ”bygger in” Rönneå i samhället.
En gång-/cykelväg utmed åns norra sida skulle möjliggöra detta. I kombination med en övergång i anslutning till Ljungbyheds skola skulle det dessutom innebära en mer trygg och säker väg för många elever som inte sällan tar sig ut till skogarna runt badet.

Östra Ljungby ska utvecklas genom ett inrättande av byaråd/medborgarråd.