Fråga från Facebooksgruppen ”Politik i Klippans kommun”

Nu har sanningen om skolorna i Klippan börjat komma ut till allmänheten och det har blivit en debatt, låt det nu inte bara stanna där utan nu måste vi alla fortsätta kampen för att våra barn ska få en bättre skolgång än den som erbjuds idag på alla plan.
Det är underbart att läsa att så många kämpar och gör sin röst hörd
👌

Jag hade velat veta (och tror många med mig) hur de olika partierna i Klippan tänker kring skolorna och hur de vill förbättra situationen?
Vad de redan gjort och hur de tänker om framtiden? Vilka förslag de har för en bättre skola för Klippans barn?

Vår Framtid – Klippan har lagt ut följande:
Texten är från vårt valprogram till valet 2018 och som avslutning ligger de motioner vi lämnat in till kommunfullmäktige.

Vår framtid – Klippan  är ett lokalt politiskt parti som verkar för kommuninvånarna i Klippan. Vi vill lyssna in och möta invånarna i hela kommunen. Genom att endast fokusera och lyfta kommunfrågor vill vi förändra utifrån ett lokalperspektiv där samtliga beslut ska vara tagna utifrån ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv.

Vår framtid – Klippan  vill att vår kommun ska vara trygg, attraktiv, och bra att bo i. Detta oavsett om man röstar Rött, Blått eller Grönt. Alla kommunens medborgare har rätt att komma till tals. Det har ingen betydelse vilken åldersgrupp man tillhör eller var i kommunen man bor. Det är kommunens medborgare som skapar kommunen.

Vår Framtid – Klippan satsar 100 miljoner kronor extra på skolan över en 6 års period. Samtidigt görs över samma period en satsning på 50 miljoner kronor extra på de äldre i samhället.

Satsningarna finansieras genom att det kommunala bostadsbolaget Treklövern, säljs ut till 49%. Beräknad intäkt på denna försäljning är bedömt runt 200 miljoner kronor. Pengar som ska riktas enligt följande över en 6 års period:

Barn- och utbildningsnämnden (MSEK))
År 1            År 2           År 3          År 4           År 5          År 6            TOT
20              20              20              20              10              10              100

Av de 100 MSEK till skolan ska 20% riktas till förskolan, 50% till elever i F-klass till och med åk 3 och övriga 30% riktas till elever i åk 4-6. Syftet är att alla barn i de lägre åldrarna ska ges det stöd som behövs för att de individuellt ska kunna ges möjlighet att utvecklas för att till 100% uppnå kunskapsmålen i åk 9. I praktiken innebär detta bland annat en satsning på fler specialpedagoger och en ökad lärartäthet i nämnda åldersgrupper.

Samtidigt åläggs Barn- och utbildningsförvaltningen att genomlysa organisationen för att successivt effektivisera och anpassa densamma så att organisationen helt är i takt med att ”år 7”  återgå till dagens ramar.

Kommentar till försäljning av det kommunala bostadsbolaget:
En försäljning kommer inte påverka de som bor i Treklöverns fastigheter eftersom kommunen fortfarande är huvudägare (51%) och det är aktier som ska säljas. Alltså inte fastigheterna. En försäljning av aktier öppnar upp för att andra utomstående kan bli delägare i bolaget.

Så här tycker vi i stort:

 • Vi vill effektivisera kommunens verksamhet utan att minska på personalen i den direkta verksamheten.
 • Vi vill att alla beslut ska belysas utifrån ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv.
 • Vi driver en hållbar utveckling utifrån rådande förutsättningar och med en tanke på våra kommande generationer
 • Vi ser till att möjlighet finns att välja den barnomsorg man önskar
 • Vi fokuserar på våra yngsta barn för att de uppåt åren ska kunna ges bästa möjliga förutsättningar
 • Vi verkar för att alla kommunens skolor ska minst 2-parallelliga
 • Vi ser till att fler ungdomar än idag ges möjlighet till sommarjobb
 • Vi ser till att all kommunens mat serveras varm
 • Vi är en boendekommun där vi spenderar huvuddelen av vår fritid. Därför breddar vi kultur- och fritidssektorns möjligheter
 • Vi verkar för att mötesplatser och kommunala byggnader ska vara tillgängliga för alla oavsett med eller utan funktionsbegränsning
 • Att gång- och cykelväg byggs mellan Östra Ljungby och Klippan
 • Att cykelväg mellan Klippan och Ljungbyhed färdigställs
 • Att gång- och cykelväg byggs i 2 etapper längs norra sidan av Rönneå i Ljungbyhed
 • Att en gång- och cykelbro byggs över Rönneå i höjd med Ljungbyheds skola

Vår framtid – Klippan  har under innevarande mandatperiod bland annat skrivit följande motioner (barn, ungdom, funktionshinder):

Inlämnade motioner som ej är behandlade

 • Sommarjobb till ungdomar som fyllt 16 år
 • Servera varm, näringsrik och aptitlig mat
 • Handikappkonsulent  
 • Möjlighet att skapa bättre förutsättningar för familjer med behov
 • Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter
 • Iordningställa badplatser i Klippans kommun
 • Trafiksäkerhet vid barn- och ungdomsverksamheter
 • Funktionshinderpolitisk plan, strategi och mål
 • Ökad kunskap om funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande
 • En trygg och säker skola
  (Förtydligande av Helena Dådrings motion från 2017-12-18 som blev BESVARAD vid kommunfullmäktige blev BESVARAD)  

Våra motioner i sin helhet hittar du till vänster på denna sida.

Vår Framtid – Klippan ställde sig bakom motionen ”En trygg och säker skola” inlämnad av bl.a. Helena Dådring 2017-12-18.
Beslut i Kommunfullmäktige 2019-11-25 – BESVARAD