Från Kommundirektören – Tomas Rikse 2020-04-01

Sammanfattning av politikerinformation den 1 april 2020

Våra primära utmaningar
De primära och största utmaningarna för kommunen är att säkra bemanningen i prioriterade verksamheter samt att få tag i tillräckligt med skyddsutrustning för våra medarbetare.

Serviceinskränkningar
Sedan en längre tid tillbaka är socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens ”öppna verksamheter” stängda. Det gäller t.ex. öppna förskolan, Centrumträffen, Träffpunkten och Senioren. Vi tillåter inga besök på våra äldreboenden. Kommunala evenemang har ställt in. Inom skolan har man övergått till tallriksservering istället för buffé. Socialförvaltningen har stängt sina växelvårdsplatser. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har övergått till distansundervisning

Ökad service
Fler äldre har fått tillgång till ökad matdistribution.
Gymnasieelever som nu studerar på distans och som av olika skäl inte kan äta lunch hemma får hämta lunchlådor i skolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att titta på om vi kan organisera en frivilligverksamhet som stöd för äldre och sjuka som inte har kontakt med socialförvaltningen.

Bemanningsläget
Vi följer hela tiden bemanningsläget inom i första hand VOMS. Sjukfrånvaron som i normalläget för den här tiden på året brukar ligga på 8-9% varierar nu mellan 16 och 24%. Smärtgränsen för acceptabel servicenivå inom VOMS är 40% sjukfrånvaro.

Vi har tidigt börjat förbereda för omdirigering av medarbetare från administrationen, kultur. och fritid samt delar av utbildningsförvaltningen till vård och omsorg (VOMS).

  • Vi inventerar vård- och omsorgsutbildning och dito erfarenhet
  • Vi gör riskbedömningar enligt arbetsmiljölagen
  • Vi har lagt fast hur vi ska hantera lönekostnaderna för den omdirigerade personalenVi har nu ett 80-tal medarbetare listade för frivillig omflyttning. Redan nu har sjuksköterskor från elevhälsan överförts till VOMS.Efter ett uppehåll på två veckor erbjuder socialförvaltningen nu återigen servicetjänster (tvätt och städ) inom hemtjänsten. Ungefär 200 brukare ha varit och är berörda. Hälften av dem kommer nu att få servicetjänsterna utförda av kommunens LOV-aktör och den andra hälften av ett nyinrättat arbetslag inom tekniska förvaltningen. Detta har fungerat sedan i måndags (30/3) och ser ut att fungera bra. Socialnämnden har för avsikt att INTE ta ut serviceavgift för mars månad.HR-avdelningen hanterar vår ”bemanningsreserv”. Den består av medarbetare som kan flyttas om till andra verksamheter, men vi söker även medarbetare externt. Både via annonsering och kontakter med arbetsförmedlingen. HR sammanställer listor över medarbetare där det framgår vilken kompetens och/eller erfarenhet man har inom VOMS-området. Vi planerar också att under påsklovet internt snabbutbilda medarbetare utan VOMS-erfarenhet. Utbildningen planeras genomföras av medarbetare inom utbildningsförvaltningen samt via digitala utbildningar.

Socialförvaltningen har förberett en förteckning på arbetsuppgifter som kan komma ifråga för ”personalreserven” och har också ställt kompetenskraven. De sköter sedan själva bemanningen och bemanningsplaneringen.

Diverse
Vi har tittat på hur vi hanterar alkolåsen i kommunens fordon utifrån smittspridningsrisk.
Vi tittar vidare på hur de senaste rekommendationerna beträffande matsalar, mm ska hanteras i verksamheten. Skolmatsalar berörs inte av förbudet att samla mer än 50 personer. Socialförvaltningen har slutit avtal med extern aktör om tvätt av arbetskläder.
Tekniska förvaltningen har köpt in utrustning för sanering av lokaler, bilar, etc.

Planering barnomsorg
Barnomsorgen tillhör tillsammans med vård och omsorg de högst prioriterade verksamheterna. Vår ambition är att tillhandahålla barnomsorg för alla så långt det är möjligt.

BUF har inventerat vilka föräldrar som har samhällsviktiga arbeten.
Vi har tagit fram ett intyg som kan användas för att försäkra oss om att personer med samhällsviktiga uppgifter som jobbar i vår verksamhet, men som bor i andra kommuner ska få barnomsorg även om det görs inskränkningar. Förteckningar på sådana medarbetare tas fram. Sannolikt kommer vi i ett riktigt allvarligt läge vädja till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga att ha sina barn hemma.

Planering vård och omsorg
Tekniska förvaltningen och dess entreprenörer jobbar nu för högtryck med att färdigställa lokalerna på Rickmansgården. Enligt den ursprungliga planen skulle de vara klara den 1 juni, men nu ser det ut som att den första avdelningen kan öppna den 9 april och den andra den 17 april. Anledningen till forceringen är att Rickmansgården ska användas som isoleringsenhet för Covid 19-sjuka äldre från våra vård- och omsorgsboenden samt från hemtjänsten. Prognosen är nu att vi ska bli klara med lokalerna innan behovet av isoleringsenhet uppstår, men skulle man behöva ta lokalerna i anspråk innan de är helt klara så har vi ett godkännande till det av räddningstjänsten.

Socialförvaltningen tittar också på tänkbara lokaler att använda för äldre som tillfrisknat från Covid 19, men som fortfarande är smittförande.

I samband med detta har också behovet av transport till från de olika enheterna väckts. Tekniska förvaltningen undersöker möjligheterna att köpa in lämpligt fordon.

Skyddsutrustning
Det råder stor brist på skyddsutrustning. Kommunen ”dammsuger” ordinarie kanaler på skyddskläder, visir, handskar, handsprit, mm.

Skyddsutrustningen har prioriterats till vård- och omsorg, de medarbetare inom tekniska förvaltningen som arbetar med servicetjänster inom hemtjänsten samt till medarbetare som eventuellt ska utföra saneringsstädning.

Socialförvaltningen har ansvar för all skyddsutrustning och har infört en rutin för utlämning som ska följa den prioritering som gjorts.

Det har också tagits fram en rutin för förvaring av handsprit eftersom den är brandfarlig.

”Riktig” och godkänd handsprit går till prioriterade grupper medan annan handdesinfektion fördelas av tekniska förvaltningen till övriga verksamheter.

Kommunen kommer även att pröva andra och i normalfallet mer okonventionella kanaler för att tillgodose behovet av skyddsutrustning.

Tomas Rikse, Kommundirektör