KF 2019-09-23

Mötet startade med en föredragning av Avfallsplan för Nårab. Kommunfullmäktige antog förslaget

Nästa person i talarstolen var Jens Leandersson, ordförande för revisonen. Jens inledde med att påtala vikten av att revisionen, som består av representanter från samtliga 9 kommunpartier, finns och fyller en för medborgarna viktig uppgift. Revisionens uppgift är att vara kommunmedborgarnas ögon och öron. Revisionens uppgift är att granska så att bland annat politiska beslut efterföljs. Till sin hjälp har det en oberoende sakkunnig.

Bodil Andersson (KD) hade ställt en fråga om nedskräpning i vår natur. Kommunstyrelsens ordförande, Hans-Bertil Sinclair, svarade på frågan. Svaret finns bland annat på sidan 33 i kommunens antagna avfallsplan. Vidare påtalade han att det är markägarens skyldighet att hålla rent på sin mark. Skrotbilar kan vara ett problem. Tidigare har man kunnat ringa kommunen och de har då på ett eller annat sätt forslat bort fordonet. Dock var Hans-Bertil inte riktigt säker på att det var så idag. Tidigare år har de politiska partierna haft ”Skräpplockardagar”. Med KD i spetsen träffades partierna och plockade skräp.  Dessa dagar borde enl. Hans-Bertil återupptas och kanske också bjuda in allmänheten. Bodil påtalade problemet med att efter skräpplockning göra sig av med säckarna. Idag när det lämnas in på våra sopstationer är det osorterat skräp och då får den som tack för sin insats betala för att bli av med det. Hans-Bertil Sinclair hade ingen bra lösning . . .

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Blå-sopsäck-Klippan.jpg

Kommentar: En enkel lösning hade varit att kommunen stod för märkta sopsäckar som de som plockat skräp sedan kunde lämna in utan kostnad. Varför göra det svårare än så?!? Skräp hör inte hemma i naturen!

På ärendet om Felparkeringsavgifter hade
Vår Framtid – Klippan en synpunkt:
Förslag som låg var att ha samma felparkeringstaxa som i Bjuvs kommun där t.ex. felparkering på parkeringsplats för rörelsehindrade är 900:-. Med tanke på att det i kommunen finns ett fåtal parkeringsplats för rörelsehindrade och att bilister utan funktionsnedsättning inte respekterar dessa p-platser yrkade Vår Framtid – Klippan på att avgiften skulle höjas till 1 200:-
Hans-Bertil Sinclair kunde ha förståelse för detta, men yrkade avslag på yrkandet eftersom det finns fler som i så fall kan vara jämförbara.

Kommentar: Man kan ju undra vad han tänker på då. . .  Är det jämförbart med parkering vid förbud att stanna eller parkera. . .  eller kanske att parkera mot färdriktningen. . .  

AvslagVår Framtid – Klippans motion ”Ansvar för Människor, djur och miljö. Nej till pyroteknik”.
Inlägg från:
Hans-Bertil Sinclair (M), Kommunalråd: Jag vill också understryka att jag tror inte på idén. Den är välmenad och allt, men jag tror att resultatet av intresset att delta på det här sättet kommer inte uppväga de ekonomiska konsekvenserna på långa vägar. När det gäller den sista delen så är det redan förbjudet, det är inte tillåtet att varken smälla raketer eller smällare även om man bortser från det vid några timmar vid runt tolvslaget.
Kenneth Dådring (VF): Vi kan se varje år goda exempel på nyheterna att i år har man faktiskt gjort så här den kommunen och då är det ljusspel. Nästa år så är det likadant och i den här kommunen har man gjort så här. Så bevisligen är det andra som åtminstone tänker att detta är goda idéer för att bromsa miljöeffekter och för att som kommun statuera goda exempel. Vi kan ju såklart säga att det kan ju inte vi. . . Det tycker jag vi hör alldeles för ofta här i lilla Klippan – Det kan inte vi. Vi måste radera det. Vi måste vara framåt, det här skulle vara en ypperlig sak där vi visar oss lite grann framåt, lite grann mer än andra, vi som hamnar t.ex. på nyheterna denna nyårsafton.

Återremiss Vår Framtid – Klippans motion ”Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter”
Kommunstyrelsens förslag på denna motion är att motionen avslås. Efter ett flertal inlägg och votering blev motionen återremitterad.
Inlägg från debatten:
Kenneth Dådring (VF): Läser man svar och läser det vi har skrivit konstaterar man väldigt snabbt att vi faktiskt inte fått svar på vårt yrkade. Därför yrkar vi på återremiss där man hanterar frågan och ger oss svar.
Hans-Bertil Sinclair (M), Kommunalråd: Måste erkänna att det är lite svårt att förstå motionen, men samtidigt är det ju ändå så att vi har en uppfattning om hur kostnaderna oavsett vilka kostnader det är för ordningsvakter så vet vi att de är höga, vi vet att de kommer bättre till nytta än att trigga igång någonting och trappa upp våldet. . .  Och eftersom vi inte ens berört frågan om ordningsvakter så vi har ju ingenting om några kostnader. Det är lite svårt att utreda kostnaderna för kommunen att anställa ordningsvakter då vi varken har lagt ut någon anbudsförfrågan vi vet inget om det så. Vi har bara en uppskattning mellan tummen och pekfingret att det handlar om mellan 1-1,5 miljoner per ordningsvakt. Även jag kan förstå Kenneth Dådrings yrkande så vill jag ändå yrka bifall till kommunstyrelsen förslag eftersom vi i övrigt inte är intresserade utav den lösningen.
Kenneth Dådring (VF): Den här motionen har en helt annan intention. . . Vi vill vara lite grann förutseende och se vad som ev. komma skall så att vi som kommun kan vara lite beredda. Därför det finns en upplevd otrygghet som är för hög. Den vill vi säkerställa och kanske blicka lite grann framåt. Hur skulle det påverka samhället, vad skulle det kosta oss om vi hade någon som vi anställde som kommun som vi kunde om det hade varit en orolighet någonstans. . .  Ja då har man en större närvaro av den personen i Ljungbyhed eller Klippan eller var de nu är det har hänt någonting.  
Rune Persson (S): Jag förstår dig inte Kenneth! Du säger att du inte fått svar och därför vill du ha återremiss. Om du hade fått svar så hade det varit samma sak som att motionen bifallits. Svaret är att motionen avslås. Vi vill inte göra en utredning, vi tycker inte att det är motiverat.

Kommentar: Hur kan de styrande i kommunen inte anse att medborgarnas otrygghet och rädslor inte är ett nog starkt motiv för att ens utreda ordningsvakter som ett alternativ?

AvslagVår Framtid – Klippans motion ”Politisk transparens, delaktighet och inflytande”
Inlägg från debatten:
Kenneth Dådring (VF): Det är helt rätt att beslutet är taget och svaret är ju ett sätt som man kan tolka och följa kommunallagen, men den nya kommunallagen ger oss faktiskt en annan möjlighet. Nämligen intentionen i motionen och det vi skriver. Jag har alltid och ända sedan jag började i politiken här i Klippan vilket är väldigt länge sedan. . . Men jag har alltid stått rakryggad och stått upp för politikerna i Klippans kommun. Vi har ju t.o.m. ett dokumenterat gott politiskt klimat här i Klippan. Vi var 5:e bäste här i Sverige för några år sedan när man gjorde en jämförelse med övriga kommuner. Och det är ju företrädare till oss i denna salen som Bengt Svensson, Bert-Inge Karlsson, Karl-Axel Wilhelmsson, Rune Persson fram till idag får jag väl kanske säga om du bibehåller intentionen här. Att ALLA SKA MED, har nämligen varit den springande. . .  När Sverige Demokraterna var på väg upp, ni var inte fullt lika många då. Då fanns det en angelägenhet hos bland annat Rune Persson och övriga som jag nämnde nu och ingen där emot av de som sitter här vill jag påstå eller de som satt då. Vi ska ha med oss alla för att ingen ska kunna komma och säga ”Det där visste vi inte, det där har vi inte fått reda på”. Vi såg en angelägenhet i det. Nu har det tydligen blåst nya vindar. Nu ska vi kunna exkludera, det är tydligen helt okej. Det finns också de som sitter här inne idag som har synpunkter på hur man hanterar situationen på riksplanet. Där man utesluter vissa partier. Och sen så har vi mage, samma personer, sitta här idag och då hoppas jag att man tar sitt förnuft till fånga och besluta precis likadant. Det mina vänner tycker jag skulle vara oerhört besvärande. För då skulle jag nog tvingas att ta på mig den här skämsmössan iså fall. För det är inte det klippan jag är van att representera och stå för. Vi hörde revisonen sa innan att de företräder medborgarna. Funderar vi själva på vem vi företräder? När vi har en kommunallag som ger möjligheten att alla har en insyn. Det vill säga i grund och botten alla våra medborgare. Också väljer vi att ”inte” för vi har tagit ett beslut. Helt rätt Johan, men det är denna församling här inne som avgör hur vi går vidare. Jag tycker att det hade varit oerhört tragiskt att fortsätta gå med den här skämsmössan för det här är jättetung stor fråga som grundar sig i demokratins grunder vill jag påstå.
Applåder från publiken!!!

Kommentar: Efter votering stod det klart att av 41 ledamöter ansåg 32 ledamöter att nya vindar blåser och det är helt okej att kommunen frångår ”Alla ska med”.
Kenneth Dådring, gruppledare VF, i sin ”Skämsmössa”

BesvaradVår Framtid – Klippans motion ”Återvinning för ett hållbart samhälle”
Motivering till att motionen är besvarad finns i förslaget till Avfallsplan.
Fru fullmäktigeordförande valde här att titta ner i sina papper och klubba beslutet innan någon han komma med inlägg!!!

Vår Framtid – Klippan reserverade sig mot samtliga avslagna motioner från Vår Framtid – Klippan.

Övrigt: Johan Bengtsson (MP) fick igenom sitt förslag om att kommunfullmäktigehandlingarna i sin helhet ska finnas tillgängliga för medborgarna. Så i och med detta kommer vi i fortsättningen lägga ut dem på vår hemsida.

Att detta möte var ett av de mest röriga kommunfullmäktigemötena under denna mandatperiod är det nog ingen som säger emot. Vissa delar var så förvirrande att beslut missades, togs om och ärenden fick backas. Lägg där till att ordförande ajournerade mötet vid två tillfällen, men genomförde bara den ena. . .