Klippan . . . En inlands- kommun I nordvästra skåne

Allt fler arbetar idag på annan ort än den man är bosatt i. Samtidigt ökar inflyttningen till städerna, men även intresset för att bo naturnära, men ändå nära till storstadens attraktioner och jobb. Detta öppnar upp möjligheter även för lite mindre, och geografiskt ”nära” kommuner att öka sin attraktionskraft som boendekommun.

Med Klippans närheten till Helsingborg (ca 20 minuter från centralorten med såväl bil som tåg) måste det anses som ett väl fungerande pendlingsavstånd. Likaså åt öster, dvs mot Hässleholm / Kristianstad samt mot Lund / Malmö, är situationen liknande men med en del tidspåslag. I nord-sydlig riktning är begränsningarna större även om E4:an fyller en stor funktion i kommunens norra del. Men för att vara en attraktiv boendekommun finns det några kritiska faktorer som måste tillses och vidareutvecklas, förutom de självklara vård, skola och omsorg

Kommunikationer:
–  Det måste vara enkelt och bekvämt att ta sig till sitt jobb på annan ort. Det i sin tur ställer krav på allmänna färdmedel, såväl i tillgänglighet som i kontinuitet.  Tågförbindelse kan inte per automatik anses ersätta en busslinje för en kommun med Klippans beskaffenhet. De många mindre byarna i kommunen måste tillgodoses med i stort samma möjligheter till allmänna kommunikationer genom att ”matning” till stationen och kommun gemensamma faciliteter tillgodoses. Dessutom måste stationsområdet i Klippan göras mycket attraktivare.
–  Cykel- och gångvägar måste prioriteras så att möjligheten att ansluta till de allmänna kommunikationsmedlen underlättas.
–  Bredbandsutbyggnad måste högre upp på agendan för Klippans kommun. Med en stor spridning av boende, där många kommuninnevånare bor utanför kommunens större orter, är det oerhört viktigt att kunna erbjuda höghastighetsuppkoppling i kommunens alla delar. Speciellt viktigt blir det  eftersom kommunens många småföretagare (totalt 2020: ca 1 100 företag) har ett allt större behov av stabil och snabb uppkoppling för att över  huvud taget kunna verka och vara konkurrenskraftiga.

Boende / fri-tid:
–  De begränsningar som finns för attraktiva boenden måste undanröjas. Vi ska verka för att främja byggande. Småskaligt, såväl som storskaligt. Kommunens eget bostadsbolag, Treklövern, ska vara föregångare på detta område. Förtätning av befintliga bostäder ska eftersträvas, såväl i centralorten som i de mindre orterna. ”Tätare och högre” bör då vara ledord tillsammans med det tydliga fokuset på de attraktiva och naturnära tomterna i centralortens utkanter.  Samtidigt ska vi i alla hänseende belysa    landsbygdens småskalighet och möjlighet till naturnära boendemiljöer. De möjligheter till rekreation och välbefinnande som är större i vår kommun än i många andra kommuner, måste lyftas fram. Vad vi kan göra på vår fria  tid blir allt mer väsentligt och för denna utmaning måste vi hitta lösningar. Några nyckelord skulle kunna vara: mötesplatser, fritid, generationsövergripande, kultur, natur, spontanidrott, stadsnära, enkelhet, föreningsliv mm.