Kommunfullmäktige 20-05-25

  • 1. Val av justerare
  • 2. Föredragningslista
  • 3. Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar
  • 4. Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
  • 5. Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
  • 6. Biblioteksplan 2020
  • 7. Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund
  • 8. Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020
  • 9. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2020