Kommunfullmäktige 20-10-26

Vår logotyp - Klippans kommun

Datum och tid: 2020-10-26, kl 18:00
Plats: Spontanytan, Sågenhuset

Vår Framtid – Klippan har 10 motioner som ska upp på detta kommunfullmäktige.
Av dessa är förslaget till beslut att Avslå 4 motioner, Bifall 1 motion och Besvarad 5 motioner.

Följande punkter behandlas under mötet
* Val av justerare
* Godkännande av dagordning
* Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31 KS 2020.0349
* Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 KS 2020.0349
* Upphandling Bostad med särskild service KS 2020.0250
* Sammanträdestider 2021 KS 2020.0341
* Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut KS 2020.0312
* Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020 KS 2020.0072

* Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år KS 2018.0699
Förslag till beslut: Avslå
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan! KS 2019.0435

* Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna KS 2019.0550
Förslag till beslut: Besvarad
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och mål KS 2019.0549
Förslag till beslut: Besvarad
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om att öka kunskapen om funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande KS 2019.0585
Förslag till beslut: Bifall
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv samt skyndsamt anställer en handikappkonsulent KS 2018.0778

Förslag till beslut: Avslå
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens renoveringar och nybyggnationer KS 2019.0458
Förslag till beslut: Besvarad
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om parkeringssituation vid Torggatan/Brandstation KS 2018.0779
Förslag till beslut: Besvarad
– Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun KS 2018.0028

* Svar på motion om att avsätta mark för odlingslotter Klippans medborgare KS 2018.0698
Förslag till beslut: Avslå
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid KS 2019.0288
Förslag till beslut: Besvarad
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion om att Skolverkets regler gällande användning av registerkontroll, i verksamheter där det är obligatoriskt, skall följas utan något undantag. KS 2019.0240

* Svar på motion om digital skyltning KS 2019.0289
Förslag till beslut: Avslå
Vår Framtid – Klippans motion

* Svar på motion från SD om att införa förbud mot religiös klädsel í för- och grundskolor i Klippans kommun. KS 2019.0510

* Svar på motion gällande ett digitalt nyckelsystem KS 2019.0237

* Delgivningsärenden

KF-handlingar 2020-10-26

Länk till webbsändning