Kommunfullmäktige 2020-02-24

Vår Framtid – Klippan hade i sitt valprogram 2018 med en gångbro över järnvägsspåren vid stationen. Vid måndagens kommunfullmäktige beslutades att detta nu ska bli en verklighet där Klippans Kommun står för 60% och Trafikverket står för 40% av totala kostnaden för den statliga infrastrukturen.

STATLIGA INFRASTRUKTUREN:
En gångbro i form av en planskild plattformsförbindelse på Klippans station, med trappa och hiss till mellanplattformen och i ändarna av gångbron.
Gångbron ska utföras som en stålbro (med en fri bredd på ca 3 meter), med tak och inglasning på bro och trapphus.
Åtgärden omfattar även erforderliga anpassningar av järnvägsanläggningen för att möjliggöra en ny gångbro på stationen.
Den befintliga plattformsövergången med bommar rivs och stängsel uppförs på platsen.

Den totala kostnaden för åtgärden i den statliga infrastrukturen som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till 130-145 Mkr i (prisnivå 2019-01) Den totala kostnaden omfattar även Trafikverkets interna kostnader för projektledning, specialiststöd etc. Kommunen svarar för sina egna interna kostnader.

Vår framtid – Klippan ville återremittera ärendet då det i handlingarna saknades uppgifter om kostnader för den kommunala infrastrukturen enl. avtalet samt att det även saknades underlag för driftskostnaderna.

KOMMUNALA INFRASTRUKTUREN:
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen, för att skapa god tillgänglighet till en ny gångbro på Klippans station, på båda sidor om järnvägen, och för att skapa en ny entré till stationen på södra sidan.
Det omfattar t ex gång- och cykelvägar, ledstråk, cykelparkering, bilparkering, ytor för angöring med bil och taxi, eventuell ombyggnad av busstationen och hållplats för ersättningsbussar, torgytor, grönytor, utsmyckning, möblering m.m.

Vår Framtid – Klippan anser att det är oansvarigt att ta beslut utan att dessa kostnader redovisas. Det rör sig om många miljoner som i slutänden kommuninvånarna ska stå för.
Det blev ingen återremiss utan ärendet beslutades enl. kommunstyrelsens förslag.
Vår Framtid – Klippan reserverade sig mot beslutet.

Avslag på våra motioner:

En äldreomsorg med djur: Det här var en motion som var ett förslag från medborgare i Klippans kommun och som Vår Framtid – Klippan lämnade in i februari 2019.
Motiveringen till motionen var bland annat att forskning visar att psykiskt välbefinnande hos äldre ökar när djur används inom äldreomsorgen. Idag finns en vårdhund inom kommunen vilket vi anser är för lite och att djur kan vara mer än en vårdhund. Det viktigaste är närheten till djur och inte utbildningsstatusen på en vårdhund.
Vår Framtid – Klippan motionerade om att öka användandet av djur inom äldreomsorgen samt att utvärdera detta efter ett år. Kommunfullmäktige beslutade att det räcker med en vårdhund i kommunen som besöker våra äldreboende 1-2 gånger per månad samt att de som behöver träffa vårdhunden mer kan få remiss för detta.

Iordningställa badplatser i Klippans kommun:
Även denna motion var ett förslag från medborgare i Klippans kommun och som Vår Framtid – Klippan lämnade in i juni 2019.
Motiveringen till motionen var bland annat att det i kommunen finns många naturbadplatser som är ”obrukbara” och att många medborgare föredrar naturbadplatser istället för bad som är klorerade.
Vår Framtid – Klippan motionerade om att utreda möjligheten att återställa några av dessa badplatser och Kommunfullmäktige beslutade att det var för dyrt för att utreda.

Våra motioner i sin helhet kan du läsa genom att till höger klicka på ”Motioner”