Kommunfullmäktige 2020-03-23

Igår kom handlingarna till kommunfullmäktige måndag den 23 mars.
Det är ett bantat kommunfullmäktige och ett fysiskt möte bli av.
Dessa ärenden kommer avhandlas:
– Information om Klippans kommuns arbete med Covid-19 (Coronaviruset)

– Motion angående införande av barnperspektivet i tjänsteskrivelser
KS 2020.0074

Förslag till kommunfullmäktige – att remittera motionen till kommunstyrelsen

– Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämnden för Liberalerna KS 2020.0058
Förslag till kommunfullmäktige – att till ny ersättare i socialnämnden för innevarande mandatperiod utse Elisabeth Forsell.

-Markanvisning avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, vid Bolestad KS 2020.0041
Förslag till kommunfullmäktige – att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Hökerum i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.


– Biblioteksplan 2020 KS 2016.1505
Förslag till kommunfullmäktige – att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla bibliotek.


– Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år KS 2018.0699
Förslag till kommunfullmäktigeatt avslå motionen

– Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan! KS 2019.0435
Förslag till kommunfullmäktige att, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beskrivning i ärendet, anse motionen besvarad.

– Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna KS 2019.0550
Förslag till kommunfullmäktige – att anse motionen besvarad.

– Delgivningsärenden

Kommentar: Vår Framtid – Klippan lämnade in en motion i april 2019
Klippan – En kommun där allt är möjligt – även digitalt deltagande
Motionen blev avslagen i oktober 2019.

Idag kan VF bara konstatera att om kommunfullmäktige hade beslutat motsatsen hade detta idag varit ett sätt att minska spridningen av coranviruset. Dessutom hade personer i riskgrupperna kunnat känna sig tryggare.
Beslutet togs på ett underlag som var allt annat än verklighetsbaserat och uppdaterat mot den teknik som finns idag.