Kommunfullmäktige 2021-04-26

Kommunfullmäktige 2021-04-26
Tid: 19:00
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7 Klippan

Ärenden:
1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Årsredovisning 2020
4. Revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 för Klippans kommun samt prövning av ansvarsfrihet
5. Kompletteringsbudget 2021
6. Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy
7. Policy för riskbruk, missbruk och beroende
8. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
9. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
10. Svar på motion Miljöpartiet om årlig tradition för att hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv
11. Svar på motion angående införande av barnperspektivet i tjänsteskrivelser
12. Svar på motion från Vår Framtid om beslut utifrån et barn-, äldre- och funktionshinderperspektiv
13. Val av ersättare efter Per-Olof Seger (SD) kultur- och fritidsnämnden
14. Delgivningsärenden

Handlingar till mötet: