Krav på att inte äventyra demokratin i samband med kommunfullmäktiges möten ställt till de styrande partierna i Klippans kommun (C, M och S)

Gemensam skrivelse 2020-12-10

Att värna demokratin ligger högt på politikers ansvarslista. Det gäller för alla politiker och i alla uppdrag och sammanhang. De styrande partierna i vår kommun, Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern, har självfallet ett större ansvar än övriga partier för att tillse att demokratin efterlevs. Detta eftersom det i praktiken är dessa partier som styr, bestämmer och lägger ribban för hur mycket insyn som medborgarna och vi övriga partier ska få i verksamheten.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta styrande instans. Här tas de största, tyngsta och mest ekonomiskt påverkande besluten. Det är av väsentlig vikt att möten leds efter en viss ordning och med korrekt formalia. Om propositionsordningen är oklar eller om vissa ledamöter ges möjligheter i talarstolen som inte andra ledamöter ges, skapar detta inte bara förtret och irritation, utan i slutänden äventyras också demokratin.

Om de styrande partierna sedan väljer att ej heller ge svar på ställda frågor i fullmäktige, är det ytterligare exempel på hur man negligerar och äventyrar demokratin.

Vi oppositionspartier i Klippans kommun, har länge och i flera sammanhang uppmärksammat och påtalat de stora brister vi ser gällande allt detta. De styrande partierna har valt att ignorera situationen helt och fullt. Vi i oppositionen har dock också ett ansvar att värna demokratin och känner nu att vi måste ta detta vidare då vi ser mycket allvarligt på situationen.

Vi kräver att de styrande partierna omgående säkerställer att formalia och övrig hantering av mötesordningen på fullmäktigemötena efterlevs.

Ovan nämnda har processats av samtliga oppositionspartiers respektive grupper och styrelser.

Kristdemokraterna: Robert Larsson och Bodil Andersson
Liberalerna: Elisabeth Forsell och Tommy Cedervall
Miljöpartiet: Johan Bengtsson och Roger Sjunner
Sverigedemokraterna: Jonas Luckmann och Åsa Edvardsson
Vår Framtid – Klippan: Ernie Larsson och Kenneth Dådring
Vänsterpartiet: Karin Enqvist och Lena Mäkelä