Mandatperiodens 4 kommunfullmäktige 28 jan -19

Så har då 2019 års första KOMMUNFULLMÄKTIGE genomförts.

VÅR FRAMTID – Klippan lämnade in 2 motioner vid detta fullmäktigemöte.

  • Klippan fullmäktigeledamöter tog för en kort tid sedan ett enhälligt och fantastiskt bra beslut gällande Rönneå. Rönneå som är ett av de tre mest uppmärksammade vattnen i Europa, ska nu återställas för fritt strömmande vatten så att fiskar kan ta sig såväl uppströms som nedströms utan att bromsas eller huggas ihjäl av kraftverk. Genom motionen vill VÅR FRAMTID – Klippan rusta upp närområdet vid korsning Rönneå/Riksväg 21 för att därvid synliggöra Rönneå för förbipasserande samt för rastande på rastplats Forsmöllan. Vi vill också öka attraktionskraften och dessutom även synliggöra området på dygnets mörkare delar.
  • Fyrverkerier har en stor miljöpåverkan och VÅR FRAMTID – Klippan vill att kommunen tar ett större ansvar för miljö, människor och djur. Genom motionen vill vi att kommunen avsätter resurser för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med ljusfenomen i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby samt att det skrivs in i den lokala ordningsstadgan att för att använda pyroteknik  krävs tillstånd från kommunen. 

Under detta fullmäktigemöte beslutades också att avslå Kenneth & Helenas tidigare motion om att öppna upp för ”frågestund för allmänheten. Många kommuner ger sina medborgare möjlighet att innan kommunfullmäktigemötena låta medborgarna ställa frågor till kommunens folkvalda. I Klippans kommun anser man dock att detta inte ska ske då det redan idag finns andra kanaler. De styrande i kommun anser att det redan idag finns kommunikationsväg i form av e-post och dialogmöten där allmänheten bjuds in och tjänstepersoner och politiker medverkar.
Debatten fördes om vem som bjuder in till dessa möten och hur medborgarna kan göra sin röst hörd INNAN en fråga är under beslutsprocess. . . Svaret på detta uteblev och de styrande lyfte fram exempel som belysningen i Färingtofta och Ljungbyhedsskolan. Båda dessa exemplen var bra exempel på dialogmöten, MEN dessa var på inbjudan av kommunen när processen redan var igångsatt.
Trots påpekanden om att medborgarfrågor som inte redan är ett faktiskt ärende får svårt att nå det politiska bordet, var inget de styrande ville ta till sig.
Som jag ser det kommer medborgarnas andra frågor endast lyftas om media skriver om dem och då att de styrande känner sig mer eller mindre tvingade att bjuda in till dialog.
Motionen avslogs och VÅR FRAMTID reserverade sig mot beslutet eftersom vi anser att medborgarnas åsikter är viktiga så väl innan som efter en att fråga blivit ett ärende.

Ett flertal av VÅR FRAMTID – Klippans motioner handlar om frågor som vi fångat hos er medborgare. Prata med oss så berättar vi mer 🙂

// Helena Dådring, ordförande &
ers. kommunfullmäktige

Lyssna – Kommunfullmäktige 2019-01-28