Några ord från VF-gruppledare

Vänner!

Det är besvärliga tider för oss alla. Ingen går oberörd igenom den nya vardag som vi alla ställts inför. I tider som dessa är det viktigt att hålla ihop . . . i alla sammanhang. Inom politiken i Klippan försöker vi inom partiet att hålla oss så uppdaterade som vi bara kan för att vi i vår tur ska kunna informera i första hand alla medlemmar. Tyvärr är informationen väldigt knapphändig från politiken och vi får istället lyssna på och ta del av den information som de olika förvaltningarna lämnar genom vår kommundirektör, Tomas Rikse. Han tillsammans med sina förvaltningschefer gör ett fantastiskt jobb där de dagligen ställs inför utmaningar och scenarion som ingen varken kunnat föreställa sig eller ens drömma om. Varje dag tvingas de ut i ospårad terräng och det frestar såklart på i längden.

Det är i kris och krig det verkliga ledarskapet prövas. Här uppfyller som sagt våra kommunala chefer absolut förväntningarna. Däremot hade det varit önskvärt att det politiska ledarskapet varit mer framträdande. Den osynlighet som i sammanhanget visas är givetvis besvärande för alla. Dessutom skapar den frågor som belastar hela tjänstemannaskaran. Frågor som hade varit ”icke-frågor” vid en ordning där den yttersta politiska ledningen i informativt syfte hade berättat om situationen i kommunen. Den politiska ledningen borde av bland annat denna anledning vara regelbundet synlig. Om inte annat, enbart för att visa att de finns och att läget är under kontroll. Detta har ett otroligt stort symbolvärde som bara det, skulle bidra till att skapa ytterligare ett lugn i vårt samhälle. 

Från partiets sida har vi framhävt detta och till och med gett förslaget om precis detta. Exempel på detta är att vi föreslagit att Kommunstyrelsens ordförande borde lägga upp ett kort videoklipp på några minuter varje dag för att informera om ”senaste nytt”. Vi har också försökt få gehör för att möten kanske inte nödvändigtvis måste ställas in. De skulle istället kunna hållas som videokonferenser, vilket för övrigt numera är allmänt förekommande i snart när alla verksamheter. I en krissituation är det lika viktigt att fatta snabba kloka beslut, som att snabbt kunna kasta om verksamhet och vara maximalt anpassningsbar efter rådande situation. Och än viktigare än under vardagen, är det att också ta med sig det sunda förnuftet i de beslut som tas.

Som sagt försöker vi på olika sätt att vara behjälpliga i syfte att i krisens timme underlätta, informera och vara medborgarna behjälpliga. När vi inte får gehör för våra synpunkter i de styrandes politiska led, gör vi däremot ingen stor sak av detta utan konstaterar bara att våra bidrag inte är önskvärda. Vi kommer dock i de sammanhang där vi inte är exkluderade, att fortsätta med att komma med underlättande och behjälpliga synpunkter, där vi på olika sätt ställer oss till förfogande. 

Till alla våra medlemmar och alla övriga som läser detta vill
jag avslutningsvis säga . . . 
Sköt om er, var rädda om er och ta hand om varandra!!!

Kenneth Dådring, Gruppledare