Pandemipengar kan bekosta Klippans gångbro över järnvägen

Med anledning av hd.se artikel 2021-01-24
Länk till artikeln

Den 24 februari 2020 var ärendet ”Gångbro Klippans järnvägsstation” upp på kommunfullmäktige.

Frågor om hur finansieringen var planerad ställdes av bland annat Vår Framtid – Klippan (VF), men inga svar kunde ges.  VF röstade för att ärendet skulle återremitteras pga. att det saknades ekonomi och konsekvenser i handlingarna. Votering begärdes och resultatet av röstningen blev 37 röster för att godkänna avtalet med Trafikverket där Klippans kommun står för ca 87 mnkr.
2020 skulle delar av beloppet, 30 mnkr, finansieras genom rörelseresultat och resterande medel skulle tas upp i kommande budgetprocesser.
4 personer röstade emot detta (2 röster var VF:s) och VF reserverade sig mot det tagna beslutet.

Vid kommunfullmäktige 26 oktober 2020 var delårsbokslutet samt revisorernas granskning med på dagordningen. Revisorerna hade synpunkter på punkten bland annat – En mycket ofullständig delårsrapport som enligt Revisionens granskning inte följer god redovisningssed vad gäller beslut för finansiering/redovisning av gångbron vid järnvägsstationen.
Även vid detta kommunfullmäktige ställde VF frågor som de styrande valde att inte svara på. Det är mer än frustrerande att vid vårt enda möte där vi kan få insyn och svar uteblir detta. . .

I HD.se kan vi nu läsa att det finns pengar!?! Pengar som var tänkt till åtgärder för den pandemi vi nu lever i. Dessa pengar tänker de styrande (C, M och S) nu använda till finansiering av ”Gångbro Klippans järnvägsstation”. . .

Vår Framtid – Klippan anser att hela detta ärende är ytterst oansvarigt hanterat av de styrande och 37 ledamöter i kommunfullmäktige som godkände detta.
Man skriva inte på ett avtal utan att finansieringen är klar och sedan använder pengar som är öronmärkta för ett helt annat. Det finns många hål att fylla där många som har gjort mer än sitt yttersta för att verksamheten ska fungera hyfsat under pandemin. Vi tänker då främst på äldre- och barnomsorgen samt alla personer med funktionsnedsättningar som påverkats negativt under pandemin.

VF fortsätter följa detta ärende och för oss är din åsikt viktig!!!
Är det rätt att använda pandemipengarna till gångbron över järnvägen???