Rapport från kommunfullmäktige 20-10-26

På detta Kommunfullmäktige deltog Vår Framtid – Klippan (VF) med en representant. Delårsrapporten för Klippans kommun per 2020-08-31 och Revisionens granskning av rapporten fanns med på dagordningen. Ett viktigt ärende för oss var också ”Upphandling Bostad med särskild service”.
Förutom detta fanns hela 10 motioner från VF som det skulle beslutas om. Utfallet för dessa samt kommentarer finns längre ner på sidan.

Delårsrapport och Revisionens granskning.
Den korta versionen i detta ärende är: En mycket ofullständig delårsrapport som enligt Revisionens granskning inte följer god redovisningssed vad gäller beslut för finansiering/redovisning av gångbron vid järnvägsstationen.
Några andra synpunkter från revisionen:
– Ökade kostnader i samband med sjuklönekostnader (Socialnämnden) som är kompenserade från Staten, men som inte fördelats ut till förvaltningen utan bidrar till ett överskott på finansförvaltningen. . .
– Revisionen noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. . .
-Revisionens sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunen uppnår verksamhetsmålen. . .

Revisionen är medborgarnas ögon och öron mot kommunstyrelsen och nämnder. Beklagligt att de styrande inte respekterar detta utan har en ”låtgåmentalitet” där de bara noterar informationen oavsett vad Revisionen kommer fram till. Revisonen ska vara ett redskap som stöttar kommunen till att bli bättre.

Upphandling Bostad med särskild service
För detta boende har kommunen fullt ansvar och full insyn enligt socialnämnden ordförande, Anna Andresen. 6 platser har upphandlats och enligt Socialnämnden ordförande är dessa platser nyttjade av nyinflyttade brukare. . .
VF saknar en långsiktig bostadsförsörjningsplan. Utan en sådan blir det ”akuta” lösningar som styr. VF undrade så klart om hur behovet för kommunens egna brukare ser ut?!? Finns det någon som helst långsiktig planering tillsammans med brukarna i kommunen eller kommer vi få se fler ”akutlösningar” som både är dyrare och skapar otrygghet?
Några svar fick vi inte. Så med ett uteblivet svar konstaterar vi att planering, kontinuitet och långsiktighet inte är prioriterat i kommunen. Likaså kan vi tyvärr bara konstatera att personer med funktionsnedsättning inte (i vårt Klippan) uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället.

Våra 10 motioner beslutades enligt följande:

* Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år  – AVSLAG
Kommentar: Motionen gällde alla ungdomar det år de fyller 16 år. Idag får 60 ungdomar sommarjobb 4 veckor i kommunen. Hade man ändrat perioden till 3 veckor hade kommunen kunnat erbjuda 80 ungdomar jobb. Att sommarjobba är ett av alla steg in i vuxenlivet och det ger så mycket mer än pengar i börsen. Själv gå upp på morgonen, passa tider, ingå i ett arbetslag, ta ansvar etc. Sett ur ett samhällsperspektiv men också för individen är detta de största vinsterna. Tyvärr ansåg inte de styrande att de mjuka värden är så viktiga. . .

* Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna – BESVARAD
Kommentar: Det känns helt ok att motionen är besvarad. I beslutsunderlaget framgår att instruktioner för hur medborgarna hittar protokoll och beslutsunderlag ska finnas på kommunens hemsida. Dock inte det som är sekretess och lyder under GDPR.
Ett webbinarium med dokument är också något man undersöker och försöker få till.

* Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och mål – BESVARAD
Kommentar: Vi anser inte att det räcker med det som finns idag. Varje förvaltning arbetar säkerligen med åtgärder, men det saknas en långsiktig plan, strategier och mål. Mycket kan falla mellan stolarna när man saknar helhetsbild och riktning

* Svar på motion om att öka kunskapen om funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande – BIFALL
Kommentarer: Tumme upp och vår enda motion av dessa 10 som bifölls. Vår önskan är att de styrande nu i sitt arbete samverkar med det kontaktnät som finns inom berörda organisationer.

* Svar på motion om att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv samt skyndsamt anställer en handikappkonsulent – AVSLAG
Kommentar: Vallöfte för många av Klippans partier, men de styrande väljer att inte stå för sitt löfte. VF anser att en handikappkonsulent är ett ”måste” för att kunna uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. Idag arbetar förvaltningarna mer eller mindre i isolerade celler. Det finns ingen helhetsbild och ingen som kan vara kontakten utåt. Eller så finns det alldeles för många och ingen utomstående vet vem de ska kontakta. En handikappkonsult hade varit den sammanhållande länken mellan förvaltningarna och ett otroligt stöd i deras arbete. Likaså hade en handikappkonsulent varit den som kan stötta och ge råd till den enskilda medborgaren. Medborgaren hade med ett samtal fått hjälp direkt istället för som idag – kontakta respektive förvaltning.

 * Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens renoveringar och nybyggnationer – BESVARAD
Kommentar: Tydligen görs allt detta redan idag?!? Men trots det kan vi t.ex. inte se några solfångare på varken nybyggnationer som Kungsfiskareskolan eller på Sågen som renoverats.

* Svar på motion om parkeringssituation vid Torggatan/Brandstation – BESVARAD
Kommentar: Den här motionen borde var bifallen då allt som hänt i frågan har skett efter att motionen skrevs (2018-12-17). I planarkitektens tjänsteskrivelse (2020-03-03) framgår att åtgärder är vidtagna detta datum, men så var alltså inte fallet när motionen skrevs. Vidare funderar vi om situationen vid brandstationen och Snyggatorpskolan verkligen är löst. . .
Ett plus i detta ärende var att en karta fanns med och att dessutom tänkt lite längre och hade en plan för ännu en parkering.

* Svar på motion om att avsätta mark för odlingslotter Klippans medborgare – AVSLAG
Kommentar: ”-Jo, för 30 år sedan provade man detta och det fungerade inte.” 30 år är en lång tid och tiderna har ju faktiskt förändrats eller . . .
”-Det finns ingen efterfråga som visar att någon vill odla sina egna grönsaker. . . ” Hmmm, är det någon på kommunen som frågat???
”-Det finns inte resurser i kommunen att sköta odlingslotterna . . .”
Åh vi som trodde att det var medborgaren själv som skulle sköta t.ex. sitt potatisland. . .  Kommunens roll skulle vara att avsätta mark och ta en hyra för de som önskade en odlingslott. Så ok – Det skulle bli en arbetsinsats för att skicka fakturor. Vår tanke var att t.ex. de som bor i lägenhet själva skulle kunna ha ett litet land med närodlat. Men så tänkte inte de styrande.

* Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid – BESVARAD
Kommentar: Den här motionen borde var bifallen då allt som hänt i frågan har skett efter att motionen skrevs (2019-05-20). Först 2020-04-22 skickades en RTI-ansökan in.

 * Svar på motion om digital skyltning – AVSLAG
Kommentar: Vi hade inte i denna motion slagit exakt fast vad vi menade utan lämnat det öppet. Det viktigaste är att medborgarna får information om vad som händer i Klippans kommun. Vi tänkte oss sammanlänkade skärmar i Ljungbyhed – Klippan – Östra Ljungby där t.ex. kommunen, föreningar m.fl. kunde få ut budskapet ”Händer i Klippans kommun”.
I svaret valde de styrande att lyfta ta fram kostnader på en 15 kvm stor digital skylt till en kostnad för 500 000 skr per skylt.

K -

Tanken slår oss att detta är ju inte första eller andra gången som de styrande aktivt väljer värsta scenariot till högsta kostnaden när de motiverar besluten.
Färskt i minnet har vi avslaget på möjligheten till digitalt deltagande för KF-ledamöter. Med tanke på den situation vi just nu befinner oss i kan vi inte annat än beklaga detta.

Då kommunfullmäktige är Vår Framtid – Klippans enda forum där vi kan få svar på frågor och oklarheter är detta mer än oroväckande. De styrande svarar inte på frågor eller oklarheter och väljer genom detta återkommande agerande att nonchalera sina medborgare på ett allt annat än demokratiskt sätt. Kommunfullmäktiges genomförande är allt annat än tydligt och allt för ofta genomförs röstningsförfarande på ett mer eller mindre obegripligt sätt. Även detta är en fara för demokratin i samhället.

Kommunfullmäktiges presidium håller fortfarande fast vid fullt antal ledamöter vid kommunfullmäktige (KF).
Många kommuner har i vårt närområde reducerade KF och en del har öppnat upp för deltagande på distans. Helsingborg har reducerat 65 ledamöter till 33 samt möjlighet att delta på distans. Ängelholm har reducerat till 31 ledamöter av 51, Perstorp har 21 ledamöter av 35, Hässleholm har 35 ledamöter av 61 och Bjuv håller på att undersöka möjligheterna till digitalt kommunfullmäktige.
Åh vad har Klippan. . . Jo, 41 ledamöter av 41 möjliga!!!

Vid detta KF var 48 personer i lokalen och det fanns handsprit vid ingången. I talarstolen saknades handsprit. . . Det var tur att jag själva hade med mig handsprit så att jag efter varje inlägga kunde sprita händerna. 
Avståndet mellan ledamöterna var dock bra, men ljudet från ledningar och eko gjorde att jag inte kan anse att lokalen var optimal för sådana här möten.

Rapport från KF 2020-10-26 // Helena Dådring