Trygghet och säkerhet i kommunen

Under innevarande mandatperiod har Vår Framtid – Klippan skrivit tre motioner med inriktning mot trygghet och säkerhet i kommunen.

  • Kameraövervakning för trygghet och säkerhet
  • Hastighetsbegränsning inom kommunens tätbebyggda områden
  • Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter

Kameraövervakning för trygghet och säkerhet – AVSLAGEN 2019-06-24

Några inlägg från debatten:
Rune Persson (S) ordf. Barn- och utbildningsnämnden: Det kan ju verka som en enkel sak att sätta upp övervakningskameror, det är det inte. Jag gjorde en snabb beräkning på hur många kameror det skulle komma att behövas för det räcker ju inte med en på varje ställe om det ska täcka in ett vettigt sätt. Det är en stor process och i de flesta fall måste man ha tillstånd att sätta upp kamerorna. Beräknat mellan 50 och 100 stycken om man nu ska sätta upp på alla ställen som det efterfrågas om i motionen. Någon ska sätta upp dem, de ska köpas in och ska man göra det ska det vara kvalité på kamerorna så att man verkligen har nytta av det man fångar upp. Det skulle bli en jättestor kostnad att installera så många kameror. Sen ovan på det ska de ju skötas, underhållas, bytas ut när de har blivit vandaliserade. . . Någon ska titta på filmerna. Det kommer krävas personella resurser. När man då tittar på kostnaderna finns det inga pengar i budgeten. Jag kan säga att Barn- och utbildningsnämnden har inga pengar till detta. Vi måste prioritera våra barn och deras utbildning i första hand. På något ställe har rektor på eget bevåg satt upp kameror och det är fullt möjligt om man anser att det finns ett behov. I svaret/yttrandet från kris- och säkerhetssamordnaren bedömer inte han att det finns något objekt som är regelmässigt skärskadegörelse och ser inte ett behov heller av att sätta upp kameror.

Kommentar: VF vill att kameror sätts upp på och i anslutning till de kommunala fastigheter där skadegörelse sker kontinuerligt. Men enligt kommunstyrelsens beslutsunderlag finns det ju inga objekt som är aktuella. . . 
VF vill att kameror därefter sätts upp på kommunens skolor inkl. förskolor och fritidshem, samt de kommunala fastigheter där behov finns. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det inte finns några objekt som är utsatta för skadegörelse, så hur kan de då hänvisa till att det behövs 50-100 kameror och att kostnaden blir jättestor?!? Vad gäller kostnaden och att den inte finns i budgeten så har det tidigare inte varit något problem. Ett exempel på det är inköp av ventilationsanläggning till fastighet 3:319 för 300 000 kr samt fastigheten Karossen 1 för 4,5 miljoner som inte var budgeterat. . .
VF är väl medveten om Barn- och utbildningsnämndens ekonomi, men vi ser ändå en vinst med kameraövervakning även på deras verksamhetsområden. Trygghet för de som nyttjar lokalerna är viktigt. Viktigt både för när de är i verksamheten, men också när de inte är där. De ska vara tryggt att komma till sin ”arbetsplats” utan att mötas av skadegörelse eller inbrott. Med kameraövervakningen ökar även tryggheten och säkerheten för de som bor i närheten av dessa fastigheter.

Kenneth Dådring (VF): Man kan alltid säga att det inte är tillräckligt angeläget, att det inte är tillräckligt förstörelse på våra kommunala byggnader. Man kan också säga – Vårt hus brinner nog inte ner så vi behöver ingen försäkring. Det här är skattebetalarnas pengar, det är skattebetalarnas medel som vi förvaltar genom ett antal fastigheter som vi har och då tycker jag också att det vore skäligt att göra precis allt vi kan. Vi har en skola som har brunnit. Huruvida det var anlagt eller inte vet vi inte. Vi har också en motion som kom ifrån Sverige Demokraterna innan det brann efter att det hade varit en incident uppe på ett tak på en av våra skolor där det upptäcktes en brandhärd som inte hade blivit en brand. Nej, det kanske inte är tillräckligt. Det är kanske så att det måste ske varje vecka skadegörelse på en byggnad för att vi ska tycka att det är tillräckligt. Eller så kan vi börja någonstans. Jag delar Runes uppfattning – Det här är inte kvickfix. Det här är inte någonting som vi bara kan slänga upp här och nu direkt. kanske.  Men vi måste börja någonstans. Man kan alltid leta kommatecken och så i att-satser givetvis, men här står ju faktiskt att övervakningskameror utan dröjsmål och det är ju egentligen inte idag här och nu. Utan dröjsmål så fort som vi kan och mäktar med. Vi kan också säga att det här vill vi överhuvud taget inte veta av för det gör vi egentligen om vi säger ”nej” tycker vi.
Vi måste vara modiga, vi måste våga och vi måste också förvalta våra fastigheter väl och i det så ingår det här som dessutom är en trygghets sak faktiskt. Vi har personal i våra skolor, vi har barn i våra skolor. Jag om någon vet hur illa man far, personal och barn under lång tid och om någonting sådant här inträffar. Så om vi kan göra någonting, vilket detta skulle vara första steget till utan att för den sakens skull säga att vi skulle göra allt imorgon. . .

Hans-Bertil Sinclair (M), Kommunalråd: Det skulle väl vara fullt möjligt naturligtvis, men det finns ju en hel del skäl att inte göra det just nu. Den frågan behöver inte upp till fullmäktige. Den frågan kan tas i kommunstyrelsen, kanske till och med i Barn- och utbildningsnämnden möjligen. Sen är det ju så att skolgårdar är väl tveksamt om ni läser i förslaget så är det bara inne dit allmänheten inte har tillträde som rektorn kan besluta om.  Om inte jag minns fel så har jag varit positiv till detta tidigare och det är jag fortfarande. Men faktum är ju att vi kan inte bevisa vad som hände i Ljungbyhed vid branden. Vi vet att det brann på taket. Men det är inte den formen av skadegörelse och det är ju det egentligen. Skulle det hända någonting och det visar sig – Nää . . .  Då kan vi ta beslutet utan att stå här och ta det. Tar vi det nu kan man ju bara konstatera att det finns inte just nu. Då får frågan vila i så fall och är det de man menar då kanske man skulle ha yttryckt det lite annorlunda. För i grunden kan vi ju göra det. Det behöver inte upp här.

Kommentar: Hans-Bertil Sinclair menar vid ett flertal tillfällen att motion behöver inte beslutas om i Kommunfullmäktige. Hur tänker han då. . .  VF menar trygghet i hela kommunen och inte bara i skolan där man verkar fastnat. Beslut som påverkar kommunen i stort ska beslutas i kommunfullmäktige, annars hade det ju räckt med nämnder och kommunstyrelsen. Vidare menar han att ”det finns ju inte”. . .  Är det otryggheten som inte finns eller skadegörelsen. . .  Bara för att det inte går att bevisa att branden på Ljungbyhedsskolan var anlagd eller att branden på taket inte blev värre, så betyder inte det att otryggheten och skadegörelsen ”försvunnit”. Måste det verkligen hända någonting där någon person kanske blir skadad eller ännu värre innan Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ska agera? Skrämmande tanke!

Charlotte Eliasson Anderberg (KD): Vi Kristdemokraterna yrkar bifall till motionen. Jag förstår det Rune säger, men skillnaden om den hade legat under kommunstyrelsen och det blir pengar därifrån,  då äter den inte pengar från våra elever. För när rektor tar beslutet att det ska sättas upp kameror och den kostnaden som krävs, då äter den på budgeten på elevpengen. Hade den hamnat under kommunstyrelsen och gör en budgetpost för den, då är på hela kommunen och utifrån ett trygghets och säkerhetstänk. Det är ju så också att varenda gång det är skadegörelse på våra skolor så är det eleverna som betalar det. Det är elevpengen som betalar för det när det är 5 rutor som slås sönder för 60-70 tusen.

Ellinore Varady (M): Jag är faktiskt för det här med säkerhet på skolorna och har värnat om det hela tiden. Men jag har också varit ganska noga med att läsa svaret.  Jag läste också vad Mattias skrivit för svar och han menar på att vi inte har kompetens om vi nu skulle vi ha det på alla skolor så skulle vi inte kunna tillgodose det. Vi har bland annat det här med GDPR som också som säger att vi inte får lov att filma och dokumentera på olika sätt. Och det här är väl också en sak som vi måste ha med oss när vi beslutar om det här. Så att ser jag tyvärr att det är för många frågetecken och därför blir det svårt att yrka bifall till motionen. Som sagt, jag är för det här med säkerheten på skolorna och tycker faktiskt att innebörden det här med att man ska ha någon form av övervakning hade vart bra i viss mån, men så som motionen är skriven så måste jag yrka avslag till den.

Kommentar: Man kan ju undra vad det är för form av övervakning Ellinor Varady (M) vill se. . .  Det är i alla fall inte övervakningskameror och ordningsvakter. Vad gäller GDPR som frågetecke kommer svaret här. . .

Charlotte Eliasson Anderberg (KD): Jag vill bara nämna vad gäller GDPR så skiljer det sig när det handlar om allmänplats. Och sen åter igen som vi sa innan så har det hamnat på BUN för vi pratar om skolor, men på det stora hela handlar det om ett helhets säkerhetsperspektiv och då kanske inte Barn- och utbildningsnämnden som ska äga processen och kanske inte där det behöver vara kompetensen. Det kanske är Tekniska förvaltningen som har hand om våra lokaler i övrigt.
Men i GDPR hänseende är det inga problem. Man får lov att filma på allmänplats, vilket skolgårdar innefattar. 

Jonas Luckman (SD): Vi är positiva till motionen i sig. Vi tycker att den är bra. Det är en process och GDPR är inget problem. Däremot måste man ha en policy till detta. Vi måste ha tillstånd från länsstyrelsen och det tar sin tid. Vi måste ha en procedur för hur vi ska titta över den här. Det är inte att någon sitter och hänger och kontrollerar. Det går att koppla kamperna till en larmcentral och det fungerar alldeles utmärkt. Jag tycker också att det är dags att vi diskuterar säkerheten. Det handlar inte bara om skadegörelse. Det handlar om att säkra våra barn och deras tillvaro i skolan. Jag tycker att det är väldigt viktigt. 

Johan Pettersson (S): Det här med ekonomin. Ja, det hade väl varit bra om man la det här på ett konto hos kommunstyrelsen, men det är ju inte så vi gör. Om vi renoverar på fastigheter skolorna, så drabbar det hyran på skolorna. Det mest naturliga är ju att verksamheten måste bära sina kostnader annars lurar man sig själv.

Kommentar: Så med det Johan Petterson säger ska kostnaden för inköpet av ventilationsanläggning till fastighet 3:319 för 300 000 kr belastar Kultur- och fritidsnämndens budget . . .

Ärendet gick till votering och kommunstyrelsens förslag att avslå motionen vann med 23 röster mot 17 röster för bifall till motionen.

Följande motioner är ännu inte beslutade om.

  • Hastighetsbegränsning inom kommunens tätbebyggda områden
  • Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter