Vår Framtid – Klippan (VF) är negativa till den nya bergtäkt 

Fff

De negativa effekterna med en ny bergtäkt är stora och påverkar framför allt de som bor i närområdet. Att ersätta naturen och tystnaden med buller, damm och ökad trafik är inget VF ställer sig bakom. Påverkan på miljö, växt- och djurliv blir stor och allt sammantaget inget som VF vill eller kan acceptera. 

Konsekvensanalyser är ett absolut krav där det bland annat ska framgår hur grundvattennivån och vattenkvaliteten påverkas samt vilka bullernivåer en ny bergtäkt innebär. 

Då det är Länsstyrelsen som beslutar i ärendet vill VF att förslaget innan beslut skickas på remiss till berörda boende, näringsliv och Klippans kommun. Även samråd bör genomföras med berörda parter.